(Eesti) Nutivaba suvi

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väl­japanek “Nu­tiva­ba suvi”

1. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Nu­tiva­ba suvi”.

Su­v­el an­name nutisead­me­tele puhkust ja leiame va­hel­duseks muud vah­vat tege­vust. Kui ise ei oska mida­gi väl­ja mõel­da, siis tuleb lei­da tee raa­matuko­gusse. Ri­iulil on mitmesu­g­u­seid raa­ma­tu­id män­gude ja meis­ter­damise ko­h­ta. Peale selle on või­ma­lik sõprade­ga rist­sõnu la­hen­da­da ja kaasa­ta sin­na ka oma pere­li­ige. Head lei­d­mis­rõõ­mu ja lusti koos pere­ga tegutsemisel.