Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Väl­japanek “Nutiva­ba suvi”

1. juulist 30. augus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Nutiva­ba suvi”.

Suv­el anname nutisead­me­tele puhkust ja leiame vahel­duseks muud vah­vat tege­vust. Kui ise ei oska mida­gi väl­ja mõel­da, siis tuleb lei­da tee raa­matuko­gusse. Riiulil on mitmesu­g­u­seid raa­ma­tu­id män­gude ja meis­ter­damise koh­ta. Peale selle on või­ma­lik sõprade­ga rist­sõnu lahen­da­da ja kaasa­ta sin­na ka oma pere­li­ige. Head lei­d­mis­rõõ­mu ja lusti koos pere­ga tegut­semisel.