Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

17.  juu­nist 9. augus­ti­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Minu arm”.

XXVII laulu- ja XX tantsu­peo juht­mõte on “Minu arm“. Need sõnad puudu­tavad kõi­ki meid isik­likult ning igaüks teab ise nende tähen­dust. Lydia Koidu­la sulest sai neist otsekui ajatu hümn isamaa-armas­tuse­le, mis on rah­vast ras­ke­tel aegadel ühen­danud oma maad hoid­ma ning aina uueks looma.
XXVII laulu- ja XX tantsu­pe­ol “Minu arm” tähis­tame kaht suurt juube­lit – 2019. aastal möö­dub laulu­peo sün­nist 150 aas­tat ning 85-aas­tane tantsupidu toimub kaheküm­nen­dat kor­da.
Üle­maalise laulu­peo idee algata­jaks ning üri­tuse läbivi­i­jaks oli lauluselts “Vane­muine” eesot­sas Johann Volde­mar Jannseni­ga, kelle 200. sün­ni­aastapäe­va tähis­ta­ti 16. mail.