(Eesti) Inimene, kes meeldib lastele — Ilmar Tomusk

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

17. ju­u­nist 12. au­gus­ti­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus “In­imene, kes meeldib lastele — Il­mar To­musk”.

28. ju­u­nil tähistab lastekir­janik ja keelein­spek­t­siooni di­rek­tor Il­mar To­musk oma 55. sün­nipäe­va. Tema laster­aa­matud on pälv­in­ud mit­meid auhin­du, kõik on lust­likud ja ladusa kir­javi­isi­ga lood. So­bi­vad lugemiseks nii su­urtele kui väikestele