Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

17. juu­nist 12. augus­ti­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus “Inimene, kes meeldib lastele — Ilmar Tomusk”.

28. juu­nil tähistab lastekir­janik ja keelein­spek­t­siooni direk­tor Ilmar Tomusk oma 55. sün­nipäe­va. Tema laster­aa­matud on pälv­in­ud mit­meid auhin­du, kõik on lust­likud ja ladusa kir­javi­isi­ga lood. Sobi­vad lugemiseks nii suurtele kui väikestele