(Eesti) TVPK suvelugemine 2019

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

13. ju­u­nist 29. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matu­väl­japanek TVPK su­vel­ugem­ine 2019”.
Tapa Vene Põhikooli poolt saade­tud su­vel­ugemise nimekir­jade jär­gi väl­ja ot­si­tud raa­matud. Raa­matud on paigutatud eral­di ri­iulitele va­hemikus 1.–9. klass.