(Eesti) Väikese inimese suured reisid

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

12. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matu­väl­japanek “Väikese in­imese su­ured reisid”.
Hu­vi­tavad raa­matud ja mõt­ted reisideks Eestis ja ka maail­mas. Juhi­seid väike­se­le rän­nuhuvilise­le ja­gavad Nööp, Anni, jänes Fe­lix, jääkaru Pol­li, Lotte ja teised­ki rännusellid.