Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

26. juulist 30. augus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Vanad fotod jutus­tavad”.

Foto leiu­t­a­mine andis või­maluse endale maailm koju kätte tuua. Doku­men­taalselt jääd­vus­tatud kujutised võõrastest paikadest, huvi­ta­vat­est lood­us­näh­tustest, eri­ti oma sug­u­võsa puudu­ta­vat­est sünd­mustest on aas­taküm­neid rikas­tanud meie ajalugu.