(Eesti) Vanad fotod jutustavad

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

26. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Vanad fo­tod ju­tus­tavad”.

Foto leiu­t­a­mine an­dis või­maluse en­dale maailm koju kätte tuua. Doku­men­taalselt jääd­vus­tatud ku­jutised võõrastest paikadest, hu­vi­ta­vat­est lood­us­näh­tustest, er­i­ti oma sug­u­võsa pu­udu­ta­vat­est sünd­mustest on aas­taküm­neid rikas­tanud meie ajalugu.