(Eesti) Augustiunistus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

1.–30. agus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Au­gustiu­nis­tus”.

Au­gustikuu märk­sõ­nad on sumedad su­veõh­tud, küpsed vil­japõl­lud, flok­silõh­nalised aiad. Kui pu­udub või­malus ise teele asu­da, et näha ran­na­maastike võlu, look­l­e­vaid maan­teid või lop­sa­ka ro­helusega mä­gesid, siis on abiks mõnu­sad su­veteemalised ajaviiteraamatud.