(Eesti) Mõni inimene ise ongi nagu muinasjutt. Edgar Valter 90

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Kun­st­nik Edgar Val­ter 2002. a
Foto: Mar­gus Ansu / EMF

12. au­gustist 27. sep­tem­bri­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Mõni in­imene ise ongi nagu muinasjutt. Edgar Val­ter 90.”

Edgar Val­ter on tun­tud lastekir­janik, il­lus­traa­tor ja karika­tur­ist. 21. sep­tem­bril on kir­janiku 90. sün­ni­aastapäev. Küsimuse­le, kuidas kun­st­nikust sai kir­janik, on Edgar Val­ter vas­tanud: “Olles il­lus­treer­in­ud õige mit­meid laster­aa­ma­tu­id, tekkis ajapikku mõte ja soov püü­da ka ise lastele kir­ju­ta­da. Ot­seseks ajendiks sai Võru­maa lood­us, mille keskel juba pike­mat aega elatud.”