Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kun­st­nik Edgar Val­ter 2002. a
Foto: Mar­gus Ansu / EMF

12. augustist 27. sep­tem­bri­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Mõni inimene ise ongi nagu muinasjutt. Edgar Val­ter  90.”

Edgar Val­ter on tun­tud lastekir­janik, illus­traa­tor ja karika­tur­ist. 21. sep­tem­bril on kir­janiku 90. sün­ni­aastapäev. Küsimuse­le, kuidas kun­st­nikust sai kir­janik, on Edgar Val­ter vas­tanud: “Olles illus­treer­in­ud õige mit­meid laster­aa­ma­tu­id, tekkis ajapikku mõte ja soov püü­da ka ise lastele kir­ju­ta­da. Otseseks ajendiks sai Võru­maa lood­us, mille keskel juba pike­mat aega elatud.”