(Eesti) Aabitsakukk kireb taas

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

26. au­gustist 21. sep­tem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aabit­sakukk kireb taas”.

Kuldne kukk sa kena lind, ära­ta ka vara mind. Mulle meelde tule­ta, et pean hool­salt õp­pi­ma. Pea­gi al­gab koo­li­aeg, kõige väik­se­mad kooliealised lapsed saavad en­dale es­imese kooli­raa­matu, milleks on aabits. Palju jõudu ja us­i­nust tarkuse oman­damisel. Raa­matuko­gus on väl­japanekul er­inevad aabit­sad ko­ha­peal tutvu­miseks ja ka koju laenutamiseks.