Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

“Loe lill õit­se­ma”

1. juu­nist 29. augus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu las­teosakon­nas “Loe lill õit­se­ma”.

Loe lill õit­se­ma” on võistlus, kus osal­e­vad sügisel 2. — 4. klas­si minevad Tapa Güm­naa­si­u­mi õpi­lased. Võistlus seis­neb sell­es, et lapsed loe­vad kolme suvekuu jook­sul raa­ma­tu­id ja panevad loe­tud raa­matute pealkir­jad kir­ja meie poolt valmis lõi­gatud lil­lele­hekestele. Lapsed klee­bi­vad lehekesed suure papist aluse peale lilleks. Mida rohkem loe­tud raa­ma­tu­id, seda suure­maks lilled muu­tu­vad. Võt­jaks on klass, kes loeb suve jook­sul kõige rohkem raa­ma­tu­id. Võid­uar­ves­tus­es ei ole olu­line, kas laps on klas­sis A, B või C ehk siis osale­jateks on kolm meeskon­da: 2. klas­si mine­jad, 3. klas­si mine­jad ja 4. klas­si mine­jad. Sep­tem­bris anname lastele üle­vaate võistluse tule­mustest ja võit­jak­las­si ootab ees ülla­tus.