(Eesti) Salapärane taevast maapõhjani

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Salapärane taevast maapõhjani"
Näi­tus “Salapärane taev­ast maapõhjani”

14. au­gustist 28. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Salapärane taev­ast maapõh­jani”.

Näi­tuse eesmärgiks on tutvus­ta­da lastele ja noortele Ees­ti­maa salapärase­mat külge — sidu­da er­inevaid paiku müütide ja vana-rah­va jut­tude­ga. Klaaskapis on väl­jas palju hu­vi­tavaid ja värvikaid raa­ma­tu­id, mida il­lus­treerivad lood­us­likud as­jad nagu liiv, kivid ja teokarbid.