Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Salapärane taevast maapõhjani"
Näi­tus “Salapärane taev­ast maapõh­jani”

14. augustist  28. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Salapärane taev­ast maapõh­jani”.

Näi­tuse eesmärgiks on tutvus­ta­da lastele ja noortele Ees­ti­maa salapärase­mat külge — sidu­da erinevaid paiku müütide ja vana-rah­va jut­tude­ga. Klaaskapis on väl­jas palju huvi­tavaid ja värvikaid raa­ma­tu­id, mida illus­treerivad lood­us­likud asjad nagu liiv, kivid ja teokar­bid.