(Eesti) Memmele ja taadile”

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuväljapanek "Memmele ja taadile"
Raa­matu­väl­japanek “Mem­mele ja taadile”

29. au­gustist 13. sep­tem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mem­mele ja taadile”.

Väl­japanek on pühen­datud vanae­madele ja vanaisadele, kelle päe­va tähis­tame 8. sep­tem­bril. Sell­est raa­matu­va­likust leiavad lugemist vana­vane­mad, aga ka nende lapse­lapsed. On õh­tu­jutte ja meenu­tusi, ka nal­ja ning koost­egemise nõuan­deid köögist ja aiast.