Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Väljapanek "September - eesti toidu kuu"
Väl­japanek “Sep­tem­ber — eesti toidu kuu”

2. ‑30. sep­tem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Sep­tem­ber — eesti toidu kuu”.

Eesti toit pärineb tuhan­deaas­tastest tra­dit­sioonidest, puh­tast lood­us­est ning nutikat­est ettevõtetest. Sep­tem­bris toimub üle Eesti erinevaid toidufes­ti­vale, näi­tusi ning laatasid, kus saab tutvus­ta­da omakan­di toodangut.