(Eesti) Jaanika Jalasti fotonäitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Plakat - Jaanika Jalasti fotonäitus
Plakat — Jaani­ka Jalasti fotonäitus

4. sep­tem­brist 30. det­sem­bri­ni 2019. a on Jäne­da los­si 1. ko­r­rusel Jaani­ka Jalasti fo­tonäi­tus.

Jaani­ka Jalast on Jänedal sünd­in­ud ja koo­lis käin­ud tü­tar­laps, kelle fo­tograafi­ahu­vi on prae­guseks haaranud su­ure osa tema polit­seinikuametist. Nüüd on tal ka juba Tallinnas oma fo­to­stu­u­dio Nob Deco. Kõik vabad het­ked ku­lu­vad Jaanikal aga rabades, met­sades ja järvekallas­tel kauneid vaateid jääd­vus­tades. On suur rõõm ava­da tema es­imene näi­tus just kodukülas.