Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Poku-Taadi sünnipäev"
Näi­tus “Poku-Taa­di sün­nipäev”
Näitus "Poku-Taadi sünnipäev"
Näi­tus “Poku-Taa­di sün­nipäev”

2.–28. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Poku-Taa­di sün­nipäev”.

Sel aastal tähis­tatakse Edgar Val­teri 90. sün­ni­aastapäe­va. Edgar Val­ter­it kut­su­takse Poku-Taadiks. Poku-Taa­di sün­nipäe­va puhul on väl­jas näi­tus Edgar Val­teri raa­matutest, mille ta on ise kir­ju­tanud ja ka illus­treer­in­ud. Näi­tusel on väl­ja toodud ka suur hulk teiste kir­janike raa­ma­tu­id, mille illus­traa­toriks on Edgar Val­ter. Huvi­tavad tege­lased paku­vad avas­tamis­rõõ­mu nii lastele kui ka nos­tal­giahõn­gu täiskas­vanutele.