Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Anna Forlati illustratsioonide näitus
Anna For­lati illus­trat­sioonide näi­tus
Anna Forlati illustratsioonide näitus
Anna For­lati illus­trat­sioonide näi­tus

2.–30. oktoo­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu las­teosakon­nas Anna For­lati illus­trat­sioonide näi­tus.

Valik Itaalia kun­st­niku Anna For­lati illus­trat­sioone, kus kuju­tatud eelkõige lood­ust — loo­mi, tai­mi, puid, met­si, aedu ja teisi lood­us­likke ele­mente. Teda on nimetatud kamee­l­ioniks just tema tööde muu­tu­va sti­ili tõt­tu. Kun­st­nikule meeldib eksper­i­menteeri­da erinevate tehnikate­ga, kasu­ta­da erinevaid värvi­toone, mis muu­tu­vad vas­tavalt raa­mat­ule.

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­lati illus­trat­sioonide näi­tus

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­lati illus­trat­sioonide näi­tus

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­lati illus­trat­sioonide näi­tus

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­lati illus­trat­sioonide näi­tus

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­lati illus­trat­sioonide näi­tus

Anna Forlati illustratsioonide näitus

Anna For­lati illus­trat­sioonide näi­tus