Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Veel pole hilja õppida! Säästlik ja loodussõbralik kodu"
Näi­tus “Veel pole hil­ja õpp­i­da! Sääst­lik ja lood­ussõbra­lik kodu”

2. oktoo­brist 4. novem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Veel pole hil­ja õpp­i­da! Sääst­lik ja lood­ussõbra­lik kodu”.

Üha enam räägi­takse ühiskon­nas kli­ima­muu­tustest. Prob­leem paistab ole­ma liiga suur, et üksik­isik mida­gi teha suu­daks. Ent just väikestest igapäev­astest valikutest võib sõl­tu­da väga palju. Seep­ärast on aeg õpp­i­da ela­ma sääst­likult ja tegut­se­ma lood­ussõbra­likult. Alus­tame oma majap­i­damis­est!