Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kohtumisõhtu Gerda Kordemetsaga - plakat
Koh­tu­misõh­tu Ger­da Kordemet­saga — plakat

30. oktoo­bril 2019. a kell 18.00 koh­tu­misõh­tu Ger­da Kordemet­saga.

Tänavu suv­el etendus Jäne­da Pul­li­tal­liteatris Jaan Tätte näi­dend “Õnnelik tund”, mille lavas­ta­jaks oli Ger­da Kordemets. Koh­tu­misel Jäne­da raa­matuko­gus räägime selle lavas­tuse sün­nist ning ka G. Kordemet­sa varase­mat­est töödest ja tegemis­test tele­vi­sioo­nis, teatris, filmi­alal ning raa­ma­tu­maail­mas.