(Eesti) Kel küüned külmetavad, paneb kindad kätte

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

1.–29. no­vem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Kel küüned kül­metavad, paneb kin­dad kätte”.

No­vem­bris on kaks täht­sat va­narah­va täht­päe­va: mardipäev ja kadripäev. Näi­tusel on ül­e­vaade sell­est, kust an­tud pühad pärit ja mil moel neid ka tähistati.