Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Hispaania kunstniku Ignasi Blanchi isikunäitus
His­paa­nia kun­st­niku Ignasi Blanchi isikunäi­tus

4.–29. novem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu I ja II kor­rusel His­paa­nia kun­st­niku Ignasi Blanchi isikunäi­tus.

Hispaania kunstniku Ignasi Blanchi isikunäitus
His­paa­nia kun­st­niku Ignasi Blanchi isikunäi­tus

His­paa­nia ja kata­laani koorek­i­hti kuu­lu­va kun­st­niku Ignasi Blanchi töödes näeme hoogsat liiku­mist — kun­st­nikku kütkestavad inimke­ha ja ruum, milles see keha liigub. Nõrk või kahtlev joon tema piltidel aitab ava­da tege­laste psüh­holoogiat ja toob parem­i­ni väl­ja pil­di taus­ta. Ta on võr­rat­ult pro­duk­ti­ivne — lisaks raa­matute illus­treer­im­ise­le, kujundab ta plakateid, kau­nistab oma tööde­ga seinu haiglate las­teosakon­dades, koost­ab ja koordi­neerib näi­tusi, annab loen­guid ja viib läbi illus­trat­sioo­niala­seid õpitube koolides, raa­matukogudes ja mes­sidel.
Ignasi Blanch sündis His­paa­nias Kat­aloo­nias Roquetese lin­nake­ses. Ta on lõpetanud Barcelona ülikooli kau­nite kun­stide osakon­na ja osalenud Bethanieni kun­sti­ma­ja res­i­den­tu­uris Berli­i­nis. Het­kel elab kun­st­nik Barcelonas, kus ta tegut­seb illus­traa­tori ja illus­trat­sioonikun­sti õpeta­jana.