(Eesti) Hispaania kunstniku Ignasi Blanchi isikunäitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Hispaania kunstniku Ignasi Blanchi isikunäitus
His­paa­nia kun­st­niku Ig­nasi Blanchi isikunäitus

4.–29. no­vem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu I ja II ko­r­rusel His­paa­nia kun­st­niku Ig­nasi Blanchi isikunäi­tus.

Hispaania kunstniku Ignasi Blanchi isikunäitus
His­paa­nia kun­st­niku Ig­nasi Blanchi isikunäitus

His­paa­nia ja kata­laani koorek­i­hti ku­u­lu­va kun­st­niku Ig­nasi Blanchi töödes näeme hoogsat li­iku­mist — kun­st­nikku kütkestavad in­imke­ha ja ruum, milles see keha li­igub. Nõrk või kahtlev joon tema piltidel aitab ava­da tege­laste psüh­holoogiat ja toob parem­i­ni väl­ja pil­di taus­ta. Ta on võr­rat­ult pro­duk­ti­ivne — lisaks raa­matute il­lus­treer­im­ise­le, ku­jundab ta plakateid, kau­nistab oma tööde­ga seinu haiglate las­teosakon­dades, koost­ab ja ko­ordi­neerib näi­tusi, annab lo­en­guid ja viib läbi il­lus­trat­sioo­niala­seid õpitube koolides, raa­matukogudes ja messidel.
Ig­nasi Blanch sündis His­paa­nias Kat­aloo­nias Roquetese lin­nake­ses. Ta on lõpetanud Barcelona ülikooli kau­nite kun­stide os­akon­na ja os­alenud Bethanieni kun­sti­ma­ja res­i­den­tu­uris Berli­i­nis. Het­kel elab kun­st­nik Barcelonas, kus ta tegut­seb il­lus­traa­tori ja il­lus­trat­sioonikun­sti õpetajana.