Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Väljapanek "Nõiad, sensitiivid, selgeltnägijad ..."
Väl­japanek “Nõi­ad, sen­si­ti­ivid, sel­gelt­nägi­jad …”

11. novem­brist 14. det­sem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Nõi­ad, sen­si­ti­ivid, sel­gelt­nägi­jad …”.

Väl­japanek alter­nati­ivmed­it­si­ini­ga tegel­e­vat­est inimest. Nende kut­sumuseks on oma sün­nipäraste võimete kaudu aida­ta teist inimest. Kes nad on ja kuidas nad tegut­se­vad? Saagem nen­de­ga lähe­malt tut­tavaks!