Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Uhke põhjamaine"
Näi­tus “Uhke põh­ja­maine”

9. novem­brist 14. det­sem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Uhke põh­ja­maine”.

Põh­ja­maade kir­jan­dus­nä­dalale pühen­datud näi­tusel on root­si, soome ja nor­ra autorite loomingut. Põh­ja­maade kir­jan­dus­nä­dal on sünd­mus, mille jook­sul Põh­ja­maade raa­matukogud ja Põh­jala Ühing kor­ral­davad Põh­ja- ja Bal­ti­maade raa­matukogudes, koolides ja selt­si­ma­jades näi­tusi, ettel­ugemisi, raa­matu­tutvus­tusi ja debat­te.