(Eesti) Vendade Grimmide muinasjuttude illustratsioonid eesti kunstnikelt

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Vendade Grimmide lugude muinasjutuillustratsioonid eesti kunstnikelt"2. det­sem­brist 2019. a kuni 18. jaan­uar­i­ni 2020. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Ven­dade Grim­mide muinasjut­tude il­lus­trat­sioonid eesti kun­st­nikelt”.

Ku­raa­tor Vi­ive Noor näitusest:
Näitus "Vendade Grimmide lugude muinasjutuillustratsioonid eesti kunstnikelt"„Näi­tus on väga mit­mepal­ge­line alates kun­st­nikest, kellest noori­mad alles alus­tavad oma loome­teed ja vane­mad on jõud­nud oma elatud aas­tate­ga jät­ta mär­gata­va jäl­je meie kun­stilukku. On töid, mille adres­saadiks on lapsed, ning töid, mille adres­saadiks on su­ured in­imesed. Aga nagu muinasjut­tude puhul ikka – igaüks leiab oma.”

Näi­tusel on esin­datud 20 kun­st­nikku: Sve­ta Alek­se­je­va, Añu Kalm, Kristi Kangi­las­ki, Kadi Kure­ma, Anne Lin­namä­gi, Regi­na Lukk-Toom­pere, Ülle Meis­ter, Tiia Mets, Jüri Milde­berg, Piret Milde­berg, Ger­da Märtens, Vi­ive Noor, Juss Piho, Anne Pikkov, Ulla Saar, Ker­tu Sil­laste, Cather­ine Zarip, Ti­ina Mari­am Rein­salu, Maar­ja Van­nas-Raid ja Ur­mas Viik.