(Eesti) Seal, kus me kohtusime

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Anne Rudanovski fotonäitus "Seal, kus me kohtusime" plakat9. det­sem­brist 2019. a kuni 23. jaan­uar­i­ni 2020. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Anne Rudanovs­ki fo­tonäi­tus “Seal, kus me ko­h­tusime”.

Anne Rudanovs­ki koost­atud näi­tus viib vaata­ja reisile, aga mitte ain­ult maail­ma eri kon­ti­nen­tidele ge­ograafil­is­es ru­umis, vaid ka mõt­temaail­ma, kus elu annab sulle rohkem kui ühe või­maluse. Fo­todelt avanev väär­tus­tatud het­kede kogum on au­torit isik­likult pu­udu­tanud. Kõi­gi fo­todel ol­e­vate in­imeste­ga on suhel­dud, keele­bar­jääri pu­rus­tasid naer­a­tus või ke­ha­keel. Lõpp­tule­muse­na fo­todest tekkiv üld­is­tus räägib aus­tus­est elu vas­tu ja on pigem igaviku poeesia kui dokumentatsioon.
Ek­sponeer­i­tud fo­tod on üles võe­tud Anne Rudanovs­ki pool aa­s­tat kest­nud üm­ber­maail­mareisi jook­sul 13 ri­igis — Iis­raelis, Egip­tus­es, In­dias, Nepaalis, In­doneesias, Aus­traalias, Hi­inas, Ko­re­as, Jaa­pa­nis, Viet­namis, Kam­bodžas, Tais, Mehhikos.

Anne Rudanovs­ki fo­tonäi­tus “Seal, kus me kohtusime”

Anne Rudanovs­ki fo­tonäi­tus “Seal, kus me kohtusime”

Anne Rudanovs­ki fo­tonäi­tus “Seal, kus me kohtusime”

Anne Rudanovs­ki fo­tonäi­tus “Seal, kus me kohtusime”

Anne Rudanovs­ki fo­tonäi­tus “Seal, kus me kohtusime”

Anne Rudanovs­ki fo­tonäi­tus “Seal, kus me kohtusime”