Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Anne Rudanovski fotonäitus "Seal, kus me kohtusime" plakat9. det­sem­brist 2019. a kuni 23. jaan­uar­i­ni 2020. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Anne Rudanovs­ki fotonäi­tus “Seal, kus me koh­tusime”.

Anne Rudanovs­ki koost­atud näi­tus viib vaata­ja reisile, aga mitte ain­ult maail­ma eri kon­ti­nen­tidele geograafil­is­es ruumis, vaid ka mõt­temaail­ma, kus elu annab sulle rohkem kui ühe või­maluse. Fotodelt avanev väär­tus­tatud het­kede kogum on autorit isik­likult puudu­tanud. Kõi­gi fotodel ole­vate inimeste­ga on suhel­dud, keele­bar­jääri purus­tasid naer­a­tus või keha­keel. Lõpp­tule­muse­na fotodest tekkiv üld­is­tus räägib aus­tus­est elu vas­tu ja on pigem igaviku poeesia kui doku­men­tat­sioon.
Eksponeer­i­tud fotod on üles võe­tud Anne Rudanovs­ki pool aas­tat kest­nud ümber­maail­mareisi jook­sul 13 riigis — Iis­raelis, Egip­tus­es, Indias, Nepaalis, Indoneesias, Aus­traalias, Hiinas, Kore­as, Jaa­pa­nis, Viet­namis, Kam­bodžas, Tais, Mehhikos.

Anne Rudanovs­ki fotonäi­tus “Seal, kus me koh­tusime”

Anne Rudanovs­ki fotonäi­tus “Seal, kus me koh­tusime”

Anne Rudanovs­ki fotonäi­tus “Seal, kus me koh­tusime”

Anne Rudanovs­ki fotonäi­tus “Seal, kus me koh­tusime”

Anne Rudanovs­ki fotonäi­tus “Seal, kus me koh­tusime”

Anne Rudanovs­ki fotonäi­tus “Seal, kus me koh­tusime”