(Eesti) Muistne maailm

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuväljapanek "Muistne maailm"2.–30. jaan­uar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Muistne maailm”.

Es­imestest in­imestest Rooma langemiseni. Prae­guste in­imeste es­i­vane­mad asus­tasid maak­era er­inevaid paikkon­di juba 4 miljonit aa­s­tat tagasi. Järk-jär­gult li­ikusid need kütid ja ko­ri­lased kõig­ile man­dritele. Väl­japanekus on er­inevad raa­matud muu­tu­vast maail­mast. Head avastamist!