Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Oi sina mu pesa"25. vee­bru­ar­ist 30. märtsi­ni Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Oi sina mu pesa”.

Oi sina mu pesa“ on Eesti Nahakun­st­nike Liidu kor­ral­datud köitepro­jekt, mille aluseks on spet­si­aalselt Jaan Krossi sün­ni­aastapäe­vaks koost­atud ja kun­st­nikele köit­miseks väl­ja antud Jaan Krossi ja Ellen Niidu luule­val­imik „Oi sina mu pesa“ (koost­a­ja Maar­ja Undusk). Eksponeer­i­tud on 40 köitein­ter­pre­tat­siooni Eesti köitekun­st­nikelt.
Jaan Kross (1920–2007) ja Ellen Niit (1928–2016) said tun­tuks luuleu­uen­da­jate­na 1950-ndate aas­tate lõpul. Kahe loomein­imese armas­tus­est sündis suur osa nende luule paremikust, mis näi­tusel leiab väljun­di kau­nites nahast köidetes.