(Eesti) Oi sina mu pesa

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Oi sina mu pesa"25. vee­bru­ar­ist 30. märtsi­ni Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Oi sina mu pesa”.

Oi sina mu pesa“ on Eesti Na­hakun­st­nike Li­idu ko­r­ral­datud köitepro­jekt, mille aluseks on spet­si­aalselt Jaan Krossi sün­ni­aastapäe­vaks koost­atud ja kun­st­nikele köit­miseks väl­ja an­tud Jaan Krossi ja Ellen Ni­idu lu­ule­val­imik „Oi sina mu pesa“ (koost­a­ja Maar­ja Un­dusk). Ek­sponeer­i­tud on 40 köitein­ter­pre­tat­siooni Eesti köitekunstnikelt.
Jaan Kross (1920−2007) ja Ellen Niit (1928−2016) said tun­tuks lu­uleu­uen­da­jate­na 1950-ndate aas­tate lõpul. Kahe loomein­imese ar­mas­tus­est sündis suur osa nende lu­ule paremikust, mis näi­tusel leiab väljun­di kau­nites na­hast köidetes.