Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Väljapanek "Heiki Vilep - Päike põues"10.–31. märtsi­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Hei­ki Vilep — Päike põues”.

Märt­siku­us tähistab oma juube­lit tun­tud lastekir­janik Hei­ki Vilep. Tema loomingut iseloomustab posi­ti­iv­sus ja lust­likkus. Keeruliste asjade liht­sak­stegemise läbi paistab nii mõni­gi asi ka endale hoop­is teise nur­ga alt ja märk­sa mõis­te­tavam. Lastele kir­ju­t­a­mine harib, aitab asju sel­geks mõel­da ning ikka ja jälle imes­tad, kuidas ter­ve prob­leemide sasipun­dar on lahti haru­tatav näiteks ühe nal­ja­ka lastelu­ule­tusega. Seda on öel­nud sule­sepp Hei­ki Vilep.