Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Tamsalu raamatukogus raamatuväljapanek "Roheline mõtteviis - anna asjadele uus elu"18. maist 12. juuni­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Rohe­line mõt­te­vi­is — anna asjadele uus elu”.

Väl­japaneku eesmärk on kas­vata­da inimestes keskkon­natead­likust. See tõestab, et peaaegu igast prügikasti visat­ud asjast saab luua mida­gi uut. Vaja­likke näpunäiteid lei­dub paljudes raa­matutes.