(Eesti) Imeline Island

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Elle Mets Islandil1. ju­u­nist 30. ju­uli­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Ime­line Is­land”.

Fo­tokaam­er­a­ga käis Is­landil Elle Mets, kelle emot­sioonidest tul­vil jääd­vus­tustest sai­gi kokku näitus.
Ise on ta öel­nud nii:

Ilm­selt on paljud meist ko­rd­ki elus ihanud oma sil­ma­ga näha Is­landit. Selle müstilise saare­ga ke­set At­lan­di ookeani on seo­tud palju lu­gusid ja näh­tusi, mis meie reaal­suse­ta­ju­ga kuida­gi ei taha haaku­da. Tahaks ju ikka päris ise näha-kat­su­da-koge­da, mis on see müsti­line vettpurskav geis­er, kuidas saab ke­set sü­da­suve liustiku­järvel jää­pankade va­hel tri­ivi­da, rääki­ma­ta vulka­aniliste mägede pi­dev­ast äh­var­davast kohalolekutunnetusest.

Nüüd, mil mul en­dal õnnes­tus möö­dunud su­v­el ise Is­landil tu­u­ri­ta­mas käia, sain sealt kaasa sel­l­ise emot­sioonide­tul­va, mida li­ht­salt pidin kel­le­ga­gi jaga­ma. Ja loomu­likult pildikee­les, mis on mulle kõige sü­damelähedasem. See oli­gi käesol­e­va näi­tuse tõukejõuks.”