(Eesti) Egiptus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus "Egiptus"2. ju­ulist au­gusti keskpaigani 2020. a on Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus “Egip­tus”.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus "Egiptus"Oleme Tapa raa­matuko­gus näi­danud Tapa muusikakooli kun­stiosakon­na õpi­laste loometöid väga er­ineva­tel teemadel. Selle suve näi­tuseks on „Egip­tus“. Õpeta­ja Li­ina Kald, kelle juhen­damisel tööd valmisid, on kir­jel­danud: „Vaatasime koos rohkete piltide­ga Egip­tuse kun­sti raa­ma­tu­id ning aru­tasime sealset kul­tu­uri prae­gusel ajal, sest mitmed õpi­lased olid ka ise külas­tanud seda maad. Noore­mal vanuserüh­mal (7–9‑aastased) oli teemaks Skarabeus ehk õn­nemardikas. Vane­ma vanuserüh­ma (10–16-aastased) töödes soo­visin näha paber­il seda, mis neid kõige rohkem kõnetab Egip­tuse kun­stis. Vane­mad lapsed said su­ure­ma paberi. Kõik tööd on tehtud kuiv­pastel­li­ga“.

Näi­tus on ringel­nud maakon­na eri pai­gus ja jõud­nud ka 2019. a talv­el Soome Viialasse.
Las­teosakon­nas on nüüd avas­tamist kül­la­ga, sest sein­tel ol­e­vaid kauneid soo­jades toonides töid toetavad Egip­tuse-teemalised raamatud.
Vaatamist ja lugemist jätkub “Egip­tuse-toas” kauemaks!