Inglimajad

1. sep­tem­brist 30. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “In­gli­ma­jad”.

Näitus "Inglimajad" Jäneda raamatukogus

Maris Talu meis­ter­datud ma­jakesed, kuhu on kokku pan­dud tund­ed, värvid, num­brid, val­gus, head soovid ja mäles­tused. Kõik see moodustab ter­viku, kuid samas toob es­ile kõige pise­mad­ki de­tailid. See on teekond läbi elu, keskkon­na, as­jade ja ilu, mis meid ümbrit­seb, aga mida alati pole sil­ma­ga näha.