Vanast saab uus

Näitus "Vanast saab uus"

12. ok­too­brist 21. no­vem­bri­ni 2020. a Tapa raa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Vanast saab uus”.

Eesti pres­i­dent Ker­sti Kalju­laid kan­dis möö­dunud taa­sis­e­seisvu­mis­päe­val kan­ga­jääkidest õm­mel­dud lood­usvär­vides õh­tuk­leiti. Meie lood­us­es on ju nii palju ro­helust, tae­va- ja meresin­ist. Kes väär­tustab taaska­su­tust, väär­tustab ka lood­ust. Hoiame seda, mis meil juba ole­mas on!
Ka Tapa Töökeskuse li­ikmed on su­ured taaska­su­tuse fän­nid. Nende käte all valmin­ud tööd on nüüd raa­matuko­gus kõig­ile vaatamiseks väljas!