Muinasjutt ja tegelikkus: Jacqueline Molnari isikunäitus

1. ok­too­brist 14. no­vem­bri­ni 2020. a Tapa raa­matuko­gus “Muinasjutt ja tege­likkus: Jacqueline Mol­nari isikunäi­tus”.

Muinasjutt ja tegelikkus: Jacqueline Molnari isikunäitus

Un­gari In­sti­tu­ut on kokku pan­nud väga värvi­ka ja mahu­ka näi­tuse Jacqueline Mol­nari muinasju­tulis­test piltidest. Kun­st­niku käekir­ja iseloomus­tavad kirkad ja elavad värvid ning peen­susteni vi­imistle­tud de­tailid. Tehnikat­est ka­sutab ta nii kol­laaži, ak­varel­li, tem­per­at, akrüüli kui ka fo­tograafi­at. Oma töödes püüab Mol­nar pööra­ta tähelepanu ka keskkonnare­ostuse et­tear­va­matutele taga­järgedele, in­nus­tades meid muut­ma oma tar­bimishar­ju­musi. Il­lus­traa­tor lood­ab, et tema pil­did kõne­tavad nii vane­maid kui noore­maid näi­tusekülas­ta­jaid ning need süti­tavad lastes loomingulisust