Gerri Orgma autorinukkude näitus

20. ok­too­brist 28. no­vem­bri­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus Ger­ri Orgma au­tor­inukkude näi­tus.

Gerri Orgma autorinukkude näitus Tamsalu raamatukogus

Jõhvi raa­matukogu las­teosakon­nas töö­tav Ger­ri Orgma hakkas au­tor­inukke tege­ma juba aas­taid tagasi. Nuku valmis­t­a­mine saab al­guse ideest, ainest võib anda nii kir­jan­dusklas­si­ka kui igapäe­vaelu. Iga nukk on ise­moo­di kun­sti­teos, ju­tus­tades oma isikupärase loo. Au­tor näitab, kuidas er­inevat­est mater­jalidest on või­ma­lik luua imeliselt põnevaid nukutege­lasi, lase vaid fan­taasial lenna­ta. Lood­ame, et Ger­ri Orgma nukud an­navad in­nus­tust ja uusi mõt­teid kõig­ile käsitööhuvilis­tele inimestele.