Narrid meis endis

17. no­vem­brist 30. det­sem­bri­ni 2020. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Nar­rid meis endis”.

Näitus "Narrid meis endis"

Juhuse nar­rid, raha nar­rid, ar­mas­tuse nar­rid, kuul­suse nar­rid, nar­ride narr jne. Me kõik oleme iseen­di kuningad ja samas ka nar­rid.
Nar­rid os­kavad in­ime­si naer­ma aja­da, sealju­ures ka iseen­nast. Nad on ter­a­va mõis­tusega in­imesed, kes lõbusalt män­gl­e­vad läbi elu. Nad ki­ir­gavad mõnusat en­er­giat ning sõbra­lik muie män­gleb nende näol.
Nar­rid on tuge­va em­paa­tia võimega ning või­bol­la just see ongi põhjus, miks nad alati ka kõige ke­hve­mast oluko­r­rast naerusuil väl­ja tule­vad. Nad os­kavad lei­da igas oluko­r­ras mida­gi head ning kui leiavad mida­gi hal­ba, os­kavad ka selle üle naer­da või selle nal­jaks pöörata.

Kuningate ku­ju­t­a­mine tun­dus ol­e­vat üks tõ­sine et­tevõt­mine. See­ga, et elu li­iga tõ­siseks ei läheks, lei­d­sid Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikoo­lis koos maal­i­mas käi­vad täiskas­vanud, et elu ilma eluter­ve hu­umori­ta on üks vaene elu. Oli jul­gust näha naeru läbi pis­arate ja en­did kõver­peeglis ku­ju­ta­da.
Narr — ilma kel­leta poleks ük­s­ki õukond elujõuline.