Saarte lumm. Prangli ja Keri

Fotonäitus "Saarte lumm. Prangli ja Keri"

23. no­vem­brist 2020. a kuni 15. jaan­uar­i­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fo­torüh­mi­tuse Het­kepüüd­jad fo­tonäi­tus “Saarte lumm. Pran­gli ja Keri”.

Fo­toühen­dus Het­kepüüd­jad koondab küm­met tegusat naist. Neid ühen­dav nimi peegeldab hästi nende püüd­lusi – fo­tograafia ongi ju tege­likult ühe het­ke, ühe emot­siooni püüd­mine ja jääd­vus­t­a­mine tea­tud aja­hetkel. Juba küm­mekond aa­s­tat on käidud avas­ta­mas-jääd­vus­ta­mas Ees­ti­maa saari, millest reegli­na sün­nib ka ühis­näi­tus. Eelmise aas­ta si­ht­punk­tid olid Pran­gli ja Keri. Nen­del saar­tel kin­nipüü­tud het­ked ja emot­sioonid saavad­ki käesol­e­val näi­tusel nähtavaks.