Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. novem­bri­ni.

Lapsepõlve kan­dis maail­maku­u­lus Root­si lastekir­janik Astrid Lind­gren enda­ga alati kaasas. See oli alati käepärast rõõ­mu allikana ja jõud­is ka tema raa­matutesse.Lapse­na tur­nis Astrid nagu Mad­like katuse­har­jadel ning hüp­pas alla suur­test kõr­gustest. Täiskas­va­nuna puude otsa ron­imine pol­nud üldse keeru­line.
Puu otsast on hea kaugele vaa­da­ta ja otsus­ta­da, kas sea­da sam­mud Sega­sum­ma suvi­la või Soolavarese saare poole. Või teha pea­tus Päe­va­nurmel, Jaanikingul, Lär­misepa tänaval või põi­ga­ta sisse Buller­by kül­la. Ja kaugelt, hästi kaugelt paistab Kauge Maa… Sell­es osas annab nõu meie raa­matunäi­tus.
14. novem­bril tähis­tavad kõik laster­aa­matute sõbrad üle kogu maail­ma Astrid Lind­greni 105. sün­ni­aastapäe­va.