Lottet leiutades

Näituse "Lottet leiutades" plakat
Näi­tuse “Lot­tet leiu­tades” plakat

01.11–11.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Lot­tet leiutades

Näi­tusel “Lot­tet leiu­tades” saab näha pilte ja ka­van­deid Lotte-filmidest ning nende va­hen­dusel jäl­gi­da, kuidas valmib an­i­mafilm. Pil­did on joon­istanud, maal­in­ud ja arvuti­ga töödel­nud kun­st­nikud Hei­ki Er­nits, Ka­tri Haarde, Laima Pun­tule, Mar­i­ann Joa jt.
Hei­ki Er­nits on öel­nud väl­japaneku ko­h­ta järgmist:
“Näi­tus on koost­atud nii, et on prindi­tud väl­ja värvilised taustapil­did filmist. Need on valmis­tatud segamee­todil: kõige­pealt valmis­tan mina visan­di ja selle põh­jal Lätis resideeriv kun­st­nik maal­ib taus­ta – õi­eti öel­da koost­ab – sest iga tege­vusko­ha jaoks valmistab ta enne ter­ve va­liku de­taile – puid, lil­li, ro­htu jne – nende abil sün­nivad er­inevad lood­us­vaat­ed nii, nagu neid filmiloos vaja läheb – need kõik tehakse arvutis ja pan­nakse arvutis ka kokku lõ­p­likuks pildiks.
In­ter­jöörid sün­nivad samamoo­di: kõige­pealt tee­vad kun­st­nikud visan­di ko­hast ja see­järel arvu­time­hed loovad arvu­tikeskkon­nas hal­lidest pin­dadest koos­ne­va ru­umi­la­hen­duse ja siis kee­gi kun­st­nikest teeb tek­stu­urid mis “valatakse” neile hal­lidele pin­dadele – las­takse val­gus-vari (matemaatiliselt) – ja ongi valmis. Vi­imase li­hvi annab jälle kun­st­nik käsit­si, maalides arvu­tip­intsli­ga mingeid ko­hti veel taht­mist möö­da ilusamaks… See on üks osa näi­tus­est – valmis pil­did. Teine osa on ka­van­did neile piltidele, visan­did jms – orig­i­naaljoon­is­tused, mis on ko­hati ko­rt­sus ja kohviplekilised…”