Eesti illustraatorite kevadnäitus

Eesti illustraatorite kevadnäitus Tapa raamatukogus

1.–30. märtsi­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Eesti il­lus­traa­torite ke­vad­näi­tus.

Näi­tusel ek­sponeerivad kun­st­nikud il­lus­trat­sioone raa­matutest, mis on juba poelet­tidel saa­daval ja ka neist, mis veel trük­ki pole jõud­nud. Juba ko­genud il­lus­traa­torite loomin­gu kõr­val näeb ka noore­mate alles alus­ta­vate il­lus­traa­torite töid.

Eesti illustraatorite kevadnäitus Tapa raamatukogus

Ühis­näi­tusel Tapal on esin­datud Ka­trin Ehrlich, Kadri Ilves, Kristi Kangi­las­ki, Anne Lin­namä­gi, Piret Milde­berg, Ger­da Märtens, Piret Ni­inepuu-Kiik, Vi­ive Noor, Anne Pikkov ja Ker­tu Sillaste.