Made Balbati digigraafiliste illustratsioonide näitus

1. märt­sist 28. aprilli­ni 2021. a saab Tapa raa­matukogu las­teosakon­nas näha kun­st­nik Made Bal­bati va­baloomin­gu­na valmin­ud sar­ja klas­sikaliste muinasjut­tude aine­tel.

Värvikad ja fan­taasiarikkad tööd köi­davad es­ime­sest pil­gust peale. Piltides on nii mitu ki­hti, et on põhjust pike­malt silmit­se­ma jää­da. Tööd on tehtud lõuendile ja piltide valmimiseks ka­sutab kun­st­nik spet­si­aalset dig­i­lau­da ja digi­pli­iat­sit. Dig­i­taalne tehni­ka võlub kun­st­nikku just oma män­gulis­usega. Lisaks joon­is­tuse­le ka­sutab kun­st­nik ka fo­tokol­laaži elemente.

Made Bal­bat on vabakut­se­line kun­st­nik, kes on vil­je­lenud nii graafikat kui il­lus­trat­siooni. Ta on ku­jun­danud hul­galiselt laster­aa­ma­tu­id ja ilukir­jan­dus­likke teo­seid. Kun­st­niku il­lus­trat­sioone on lisaks Eestile ek­sponeer­i­tud grupinäi­tuste­na ka välis­maal: Ven­e­maal, Lätis, In­glis­maal, Itaalias, Poolas, Soomes ja mu­jal. Ta on os­alenud rahvus­va­he­lisel Tallinna il­lus­trat­siooni­tri­en­naalil ja Wi­iralti pre­emia näi­tusel Eesti Rahvusraamatukogus.

Näi­tuselt saab kaasa osta Bal­bati loomin­gu­ga postkaarte, tasse, kotte ja magneteid.