Kooliraamatukogu

22. april­list 28. mai­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Kooli­raa­matukogu”.

Näitus "Kooliraamatukogu"

Tä­nane 100-aas­tane Jäne­da raa­matukogu sündis Põh­ja-Eesti Põl­lutöökooli õpikute kogu põh­jal. Peaaegu 80 aa­s­tat tegut­ses kogu amet­likult kooli­raa­matuko­gu­na ning su­urem osa fondist koosnes õpikutest. Sell­es nos­tal­gilis­es väl­japanekus ongi mõned vane­mad ja uue­mad õpikud, millest am­mu­tasid tead­misi põl­lutöökooli õpi­lased. Õpiku­fon­di kom­plek­teer­im­ine ja hal­damine oli läbi ae­gade raa­matukoguhoid­ja üle­sandeks. Näi­tusel on ka nimekiri raa­matukoguhoid­jat­est, kes tegut­sesid samal ajal õpetajana.