Jõulud koos Vissi-Muuga

Külli Lööperi "Kirju kari"10.12.2012.–31.01.2013 Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Jõu­lud koos Vis­si-Muu­ga.

Va­hakul­mus, Kül­li Lööperi kodu üm­ber kar­ja­maadel on päriskari, maja teisel ko­r­rusel aga „kir­ju kari“, mis on jaan­uarikuuks Sak­si raa­matuko­gusse kõig­ile vaatamiseks toodud. Kül­li „kir­ju kar­ja“ kogu­mine al­gas kru­u­sist, mille ta os­tis Tapa Sääs­tu­mar­keti avamiselt. Praegu on ko­gus üle 400 er­ine­va es­eme – kotid, võt­mehoid­jad, soola- ja pipratop­sid, lam­bid, kru­usid, kan­nud, taldrikud, ra­hakas­sad, lill­e­vaasid, pad­jad, kel­lad, li­ht­salt mõnu­sad pehmed Vis­si-Muud, käpiknukud jpm. Kõik es­emed on kas lehmaku­julised või lehma pildiga. Kogu aitavad täien­da­da kõik Kül­li pere­li­ikmed, sõbrad ja tut­tavad. Nii on leh­mi ko­gunenud peaaegu kõigist Eu­roopa riikidest.

Tulge uud­is­ta­ma!

[lg_folder folder=“SRK/2013/Kirju_kari/” paging=“false”]