Vilditud jõululugu

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Vildi­tud jõu­l­u­lugu.

Vilti­da on vah­va, sest vil­la moon­du­mine vildiks toimub kui võlu­väel. Vill muu­tub vildiks ku­umuse, ni­iskuse ja hõõr­du­mise koos­mõjul või siis hoop­istük­ki nõe­la­ga toksides.
Vilt on ar­vatavasti van­im in­imese valmis­tatud tek­sti­il. Vildi­tud ese pakub soo­ja ja sil­marõõ­mu. Vildi­tud män­guas­ja­ga on mõnus mängida.
Meil on väl­ja pan­dud raa­matud, kust võib uuri­da, kuidas vilti­da er­inevaid tege­lasi. Igale neist on lei­tud ka oma jõululugu.
Mõned tege­lased on vildi­tud puh­ta­mast hei­dest, mida kut­su­takse ka muinasju­tuvil­laks. Mõnu­said vildi­tud lugemishetki!