Õhetavate õunte moodi külmalind

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Õheta­vate õunte moo­di kül­ma­lind.

Kül­mal talve­hom­mikul näib järsku, nagu olek­sid õu­na­pu­ule punased vil­jad kas­vanud. Need õuna moo­di õheta­jad on lee­vikesed, keda võib­ki ka õu­na­pu­ulin­dudeks nimeta­da. Tead ju küll neid punakõhulisi jõu­l­ulin­nuke­si? Nad ot­si­vad kül­ma­ga ela­mute üm­brus­es toitu, sell­est on nad en­dale saanud ka nime kül­ma­lind või talvik. Isas­lee­vikeste karmi­in­punased pugud pais­tavad er­i­ti sil­ma, emaslee­vikeste pru­u­nikas­roosad kõhud on tagasi­hoid­liku­mad. Suur ja tugev nokk on hea seem­nete puremiseks, samas võib sealt noka va­helt kos­tu­da õrn flöö­di­vi­isile sar­nane laul. Meie raa­matunäi­tus tutvustab pun­npaabud­est kir­ju­tatud lu­ule­tusi ja jutte, aga näha võib ka er­inevalt meis­ter­datud leevikesi.