Ma soovin teile …

20.12.2012–30.01.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus jõu­lukaar­tidest Ma soovin teile ….

Tapa lin­naraa­matuko­gus on läbi aas­tate toimunud väga palju toredaid kun­stinäi­tusi, ko­h­tu­misi kun­st­nikega. Neist sü­dam­lik­est kokkupu­ude­test on al­guse saanud sõbrasidemed. Ja sõbrad, teada­gi, saa­davad ük­steise­le jõulukaarte!