Kehtib ala­tes 01.01.2011

Teenus \ Struktuuriüksus Jäneda RK Lehtse RK Saksi RK Tapa LRK Tapa AIP
1. Paljundusteenus
1.1. Paljundus/printimine (must‐valge)
1.1.1. A40,15 €/lk + + + + +
1.1.2. A30,25 €/lk - - - + +
1.2. Paljundus/printimine (vär­vi­line)
1.2.1. A40,45 €/lk + + + + +
1.2.2. A30,60 €/lk - - - + +
2. Skaneerimine – 0,30 €/lk Kuni A4 Kuni A4 Kuni A4 Kuni A3 Kuni A3
3. Faksi saat­mine (A4)
3.1. Eesti sise­selt – 0,30 €/lk - - - - -
3.2. Välisriikidesse (v.a. satel­liit­võr­gud) – 1 €/lk - - - - -
4. Arvuti kasu­ta­mine
4.1. AIP‐i arvu­tite kasu­ta­mine tasuta kaks tundi päe­vas, ala­tes kol­mandast tun­nist – 0,30 €/1–30min + + + - +
4.2. AIP‐i arvu­tite kasu­ta­mine tasuta kaks tundi päe­vas, ala­tes kol­mandast tun­nist – 0,60 €/31–60min + + + - +
5. Uue luge­ja­pi­leti
kor­duv väl­ja­and­mine – 0,60 €
+ + + + -
6. Võlglastele meel­de­tu­le­tus
6.1. Posti teel – 0,60 €/kord + + + + -
6.2. Telefoni teel – 0,30 €/kord + + + + -
7. Reserveeritud/soovitud tea­vi­kust tea­ta­mine
7.1. Posti teel – 0,60 €/kord + + + + -
7.2. Telefoni teel – 0,30 €/kord + + + + -
8. Raamatukogu poolt keh­tes­ta­tud täht­aja üle­ta­mise eest vii­vis 0,01 € päe­vas iga lae­nu­täht­aja üle­ta­nud raa­matu pealt -
9. Muinasjututoa üüri­mine kul­tuu­ri­üri­tus­teks, nõu­pi­da­mis­teks, loen­gute ja semi­na­ride läbi­vii­miseks (max 40 kohta)
9.1. Raamatukogu lah­ti­oleku ajal – 10 €/tund - - - + -
10. Esitlustehnika rent kohal­ka­su­tuseks (video‐projektor koos ekraa­niga, süle­ar­vuti) – 6 €/tund - - - + -

+ tee­nust on või­ma­lik antud struk­tuu­ri­ük­suses osu­tada
- tee­nust ei ole või­ma­lik antud struk­tuu­ri­ük­suses osu­tada

Kinnitatud 18.10.2010 Tapa Vallavalitsuse kor­ral­du­sega nr 755.