Ellen Niiduga Midrimaal 2017

Ellen Niiduga Midrimaal 2017“Romaa­ne tuleb luge­da. Aga luu­le­tusi peab luge­ma. Mul on rõõ­mus meel, et nii pal­jud kir­jan­dus­hu­vi­li­sed on seda tai­ba­nud,” lau­sus Ellen Niit oma pöör­du­mises esi­mes­te­le Mid­ri­maa etlus­kon­kur­si las­te­le ja juhen­da­ja­te­le 2009. aas­ta kevadel.
Tapa Val­la­va­lit­sus, Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Tapa Val­la Kir­jan­dusklu­bi kut­su­vad kuuen­dat kor­da üle­rii­gi­li­se­le las­te etlus­võist­luse­le „Ellen Nii­du­ga Mid­ri­maal“.

VÕISTLUSJUHEND

Iga maakond/linn otsus­tab oma esin­da­ja vali­mise kor­ra üle iseseisvalt.

Lõpp­võist­lus:

 1. Aeg ja koht – 20. märts 2017, kell 10.30 Tapal.
 2. Osa­võt­jad – üld­ha­ri­dus­koo­li­de 1.–6. klas­si­de õpi­lased. Tapa­le oota­me igast maa­kon­nast kah­te esi­ne­jat (1 noo­re­mast ja 1 vanemast vanu­se­rüh­mast). Lisaks maa­kon­da­de­le on ooda­tud kaks esi­ne­jat (1 noo­re­mast ja 1 vanemast vanu­se­rüh­mast) ka Tal­lin­nast ja Tar­tust. Tapa lin­nast saa­vad osa­le­mis­õi­gu­se neli esi­ne­jat (Tapa Güm­naa­siu­mist 1+1 ja Tapa Vene Güm­naa­siu­mist 1+1).
  Toim­kond võib esi­ta­da kut­se (pärast regist­ree­ri­mis­täht­a­ja lõp­pu s.o ala­tes 6. märt­sist 2017) ka kol­man­dale etle­ja­le maa­kon­nast, kui mõni maa­kond ei ole kasu­ta­nud oma õigust kon­kur­si­le registreeruda.
 3. Hin­da­mi­ne – kahes vanuserühmas: 
  1. noo­rem vanu­se­rühm (1.–3. klass);
  2. vanem vanu­se­rühm (4.–6. klass).
 4. Esi­ne­mise pik­kus – kuni 6 minutit.
 5. Esi­ne­mis­ka­va – üks Ellen Niidu luu­le­tus ja üks vabalt vali­tud ees­ti las­te­kir­ja­ni­ku luuletus.
 6. Esi­ne­mis­koht – Tapa Güm­naa­sium, Par­gi 12, Tapa.
 7. Regist­ree­ri­mi­ne – hil­je­malt 5. märts 2017.
  Regist­ree­ri­miseks saa­ta meil aad­res­si­le .
  Regist­ree­ri­misel teatada:
  1. esi­ne­ja ees- ja perekonnanimi;
  2. kool ja klass;
  3. maakond/linn;
  4. juhen­da­ja ees- ja perekonnanimi;
  5. juhen­da­ja kon­tak­tand­med (tele­fon, meiliaadress);
  6. luu­le­tus­te peal­kir­jad esi­ta­mise jär­je­kor­ras.
 8. Infor­mat­sioon
  Mae Mitt – tel 323 2085, Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu / Tapa Val­la Kirjandusklubi
  Ere Käär­maa – tel 323 2081, Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu / Tapa Val­la Kirjandusklubi
  E‑post –

Võist­lus toi­mub üle aas­ta keva­di­se koo­li­va­hea­ja esi­me­sel esmas­päe­val Tapal, kus Ellen Niit on aas­ta­tel 1938–1943 koo­lis käinud.

Eel­mis­te kon­kurs­si­de tule­mu­sed ja pil­did leia­te Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu kodu­le­helt – www.tapark.ee.

KOHTUMISENI!

/2017. a võistlusjuhend/ (.pdf)