(Eesti) Tapa Vallaraamatukogu andmekaitsetingimused

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Tapa Val­laraa­matukogu andmekaitsetingimused 

14.12.2018 (v1.00)

Tapa Val­laraa­matukogu (edas­pi­di raa­matukogu) kui ko­ha­liku omaval­it­suse hal­lata­va asu­tuse tege­vus on ava­lik. Asu­tuse vee­bile­hel aval­datakse in­for­mat­siooni raa­matukogu tege­vuse ja paku­ta­vate teenuste ko­h­ta. Raa­matukogu doku­men­tide­ga saab tutvu­da teabenõude esitamisel.

Eraisikute isikuand­me­tele ligipääs on reg­uleer­i­tud seadu­sand­lusega. Raa­matukogu tööko­r­ral­duse reeglite­ga tagatakse er­aelu pu­u­tu­ma­tus. Isikuand­mete kait­seks ja õi­gus­päraseks töötlemiseks on ka­su­tusel or­gan­isat­sioonilised, füüsilised ja in­fotehnilised turvameetmed.

  1. Isikuandmed, nende töötlemise eesmärk ja ulatus

1.1. Isikuandmed on mis­ta­h­es andmed, mis võimal­davad füüsilist isikut tuvastada.

1.2. Isikuand­mete töötlem­ine raa­matuko­gus on kõik isikuand­me­te­ga tehtavad toimin­gud, väl­ja ar­vatud toimin­gud ju­ri­idiliste isikute and­me­te­ga ning isikuand­mete töötlem­ine vee­bile­ht­edel, mil­lele raa­matukogu vee­bile­hel vi­idatakse (välis­lingid).

1.3. Isikuand­mete töötlem­ine on seal­hul­gas isikuand­mete kogu­mine, salves­t­a­mine, ko­r­ras­t­a­mine, säili­t­a­mine, muut­mine, ava­likus­t­a­mine, ju­ur­de­pää­su võimal­damine, päringute teost­a­mine, väl­javõtete tegem­ine, isikuand­mete ka­su­t­a­mine, edas­t­a­mine, sul­gem­ine, kus­tu­t­a­mine, hävi­t­a­mine, sõl­tuma­ta toimingute teostamise vi­i­sist ja ka­su­tata­vat­est vahenditest.

1.4. Raa­matukogu töötleb isikuand­meid seaduse ja nende alusel an­tud õi­gusak­tide­ga pan­dud üle­san­nete täit­miseks, teenuste os­u­tamiseks ja sõlmi­tud lep­ingute täit­miseks. Isikuand­mete töötlemisel läh­tu­takse isikuand­mete kaitse üld­määrus­est, ava­liku teabe seadus­est, isikuand­mete kaitse seadus­est ja And­mekaitse In­spek­t­siooni juhistest.

1.5. Raa­matukogu töötleb isikuand­meid ula­tus­es, mis on va­ja­lik raa­matukogu teenuste osutamiseks.

  1. Isikuand­mete kogu­mine ja koosseis

2.1. Raa­matukogu teenuste ka­su­tamiseks on va­ja­lik luge­ja reg­istreer­im­ine. Luge­jaks reg­istreer­im­isel küsi­takse ees- ja perekon­nanime, isikukoo­di, eluko­ha aadres­si, e‑posti aadres­si, tele­fon­inumbrit vas­tavalt rah­varaa­matukogu seaduse­le ja rah­varaa­matukogu tööko­r­ral­duse juhendile. Pari­ma teenuse pakku­miseks küsi­takse lisaks õp­pea­su­tust ja klassi/kursust.

2.2. Alla 15-aas­taselt luge­jalt küsi­takse ko­ju­laenu­tus­teenuse os­u­tamiseks lapsevanema/eestkostja isikuand­meid ja kir­ja­likku nõusolekut.

2.3. Luge­ja vas­tutab es­i­tatud isikuand­mete õig­suse eest.

2.4. Raa­matukogu ka­sutab kogutud isikuand­meid külas­ta­jatele paku­ta­vate teenuste os­u­tamiseks ning isikus­ta­ma­ta sta­tis­ti­ka koostamiseks.

2.5. Raa­matukogu vee­bile­he ja and­me­baa­side külas­tamisel ei küsi­ta isikuand­meid. Raa­matukogule on tea­da ka­su­tata­va arvu­ti või arvu­tivõr­gu IP-aadress ja vee­bile­hed, mida raa­matukogu vee­bile­hel avatakse. Vee­bile­he külas­tamisel kogutud and­meid ka­su­tatakse külas­tussta­tis­ti­ka koost­amiseks, vee­bile­he ja raa­matukogu teenuste arendamiseks.

2.6. Raa­matukogu ei salves­ta telefonikõnesid.

2.7. Raa­matuko­gun­dus­likul eesmärgil töödel­dakse eraisiku isikuand­meid, kui eraisikut ka­jas­tatakse mõnes teoses või eraisik on mõne teose au­tor. Sel­l­isel juhul kogutakse lisaks eraisiku nimele ka muid and­meid, mida on teoses aval­datud või mis on raa­matukogule muul vi­isil ava­like al­likate kaudu teatavaks saanud. Näiteks elu­daa­tu­mid, amet või tegevusvaldkond.

2.8. Raa­matukogule es­i­tatud aval­duse, teabenõude, sel­gi­tus­taotluse, mär­gukir­ja­ga või raa­matukogu­ga sõlmi­tud lep­in­gu doku­men­diand­mestik on ava­liku teabe seaduse § 12 lõike 41 ko­haselt näh­tav raa­matukogu doku­mendi­reg­istris. Eraisiku nime ei ava­likus­ta. Menetlus­te­abes on eraisikute nimed näh­tavad init­si­aali­de­na. Doku­men­di pealkir­ja ku­vatakse vee­bile­he ava­likus doku­mendi­reg­istris üld­sõ­naliselt. Täpsem pealkiri on näha ük­snes asu­tus­esis­eselt. Doku­men­tides ol­e­vaid isikuand­meid ka­su­tatakse eraisikule vas­tamiseks. Raa­matukogu on ot­sus­tanud in­imeste er­aelu pu­u­tu­ma­tuse kait­seks mitte aval­da­da avaand­me­te­na taaska­su­tamiseks doku­mendi­hal­dussüs­teemis ol­e­vat teavet.

2.9. Eraisikute­ga pee­tav kir­java­hetus on ju­ur­de­pää­supi­iran­gu­ga. Kui kee­gi tahab eraisiku kir­java­hetusega tutvu­da ja es­itab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaa­datakse üle, kas küsi­tud doku­men­ti saab täielikult väl­ja anda või tuleb see väl­ja anda os­aliselt. Ju­ur­de­pää­su pi­iramine sõl­tub doku­men­di sis­ust. Või­ma­likud ju­ur­de­pää­supi­irangute alused on toodud ava­liku teabe seaduse § 35.

2.10. Konkur­si ko­r­ras tööle või prak­tikale kan­dideer­im­isel läh­tu­takse kan­di­daa­di aval­datud and­me­test ja ava­lik­est al­likat­est kogutud teabest. Lisaks või­dakse küsi­da and­meid, milleks on täide­ta­va ametiko­ha nõuetest tu­lenevalt õi­gus­tatud huvi. Eel­datakse, et kan­di­daa­di poolt soovi­ta­jate­na nimetatud isikute­ga võib võt­ta ühen­dust. Kan­dideer­i­jate andmed kus­tu­tatakse või hävi­tatakse (paberkand­jal) pärast konkur­si lõp­pu vas­tavalt isikuand­mete kaitse seaduse § 24 punk­tile 1.

2.11. Kan­di­daa­di andmed ja kan­dideer­im­isega seo­tud doku­men­did on ju­ur­de­pää­supi­iran­gu­ga teave, mil­lele kol­man­dad isikud saavad ju­ur­de­pää­su ain­ult seadus­es sätes­tatud juh­tudel. Ava­likus­tamise­le ei ku­u­lu teave in­imese os­alemise ko­h­ta konkur­sil. Teave kan­di­daa­di ametisse nimetamise ko­h­ta on avalik.

2.12. Ju­ri­idilise isiku või asu­tuse kir­java­hetuse puhul (näiteks MTÜ esin­da­ja), soovi­ta­me ka­su­ta­da tööala­seid kon­tak­tand­meid. Ju­ri­idilise isiku kon­tak­tandmed on doku­mendi­reg­istris avalikud.

  1. Isikuand­mete säilitamine

3.1. Reg­istreer­i­tud luge­ja isikuand­meid säil­i­tatakse luge­ja õi­guste ke­htivuse aja jook­sul, mis on 3 aa­s­tat. Kui luge­jal on raa­matukogu ees täit­ma­ta ko­hus­tusi, säil­i­tatakse isikuand­meid vas­tavalt seadusandlusele.

3.2. Eraisikute­ga pee­tud kir­java­hetust säil­i­tatakse 3 aa­s­tat, kui seadused ei sätes­ta teisiti.

3.3. In­fopäringud ja nende vas­tused säil­i­tatakse alaliselt, nen­des sisal­du­vad isikuandmed jää­vad konfidentsiaalseks.

3.4. Raa­matuko­gun­dus­likul eesmärgil kogutud andmed säil­i­tatakse alaliselt.

3.5. Kõik säil­i­tustäh­ta­ja üle­tanud doku­men­did ku­u­lu­vad kus­tu­tamise­le või hävitamisele.

  1. Isikuand­mete edas­t­a­mine kol­man­datele isikutele

4.1. Raa­matukogu ei aval­da luge­jate and­meid ega muud ju­ur­de­pää­supi­iran­gu­ga teavet kol­man­datele pooltele, väl­ja ar­vatud juhul, kui sell­eks on ot­sene seadus­est tu­lenev ko­hus­tus (näiteks ko­htu või ko­htueelse menetle­ja nõudel) või põh­jen­datud vajadus.

4.2. Eraisikute­ga pee­ta­va kir­java­hetuse ju­ur­de­pää­supi­irangute alused on toodud ava­liku teabe seaduse § 35. Ju­ur­de­pää­supi­irang tähendab, et teabenõude saamisel vaa­datakse üle, kas küsi­tud doku­men­ti saab väl­ja anda ning kas seda saab teha os­aliselt või täielikult.

4.3. Isikuand­meid ka­su­tatakse eraisikule vas­tamiseks. Kui eraisikule vas­tamiseks on va­jadus kel­lelt­ki teiselt järelepärim­isi teha, aval­datakse eraisiku ko­h­ta käi­vaid isikuandmed ük­snes teabenõude täit­miseks va­ja­likus mahus.

4.4. Seadus lubab raa­matukogul kir­java­hetuse as­jao­lusid ava­likus­ta­da, kui esineb ilmne ava­lik huvi (ava­liku teabe seaduse § 38 lõige 1, § 30 lõige 4). Seda õi­gust ka­su­tatakse eran­d­likel juh­tudel ja hoidudes as­jaos­al­iste er­aelu ülemääraselt ri­iva­mast. Juhul kui isik viib ise menetlusalase info ava­likkuse ette, jätab raa­matukogu en­dale õi­guse anda va­jadusel oma tege­vuse ko­h­ta ava­likkuse­le täien­davaid sel­gi­tusi. Raa­matukogu ei aval­da teavet su­ure­mas ula­tus­es kui isik ise eel­nevalt on avalikustanud.

4.5. Eraisiku­ga pee­tud kir­java­hetust võib ka­su­ta­da asu­tus­esis­eselt töö kvali­tee­di hindamiseks.

4.6. Raa­matuko­gun­dus­likul eesmärgil kogutud andmed aval­datakse raa­matukogu ava­likes and­mekogudes eel­nevalt nõu­solekut küsimata.

4.7. Koju laenu­tatud tagas­ta­ma­ta teav­iku või muu vara rikku­misega tek­i­tatud kahju täh­ta­jaks hüvi­ta­ma­ta jät­mise ko­r­ral on raa­matukogul õi­gus võl­gne­vuse sis­senõud­mise eesmärgil edas­ta­da isikuandmed Tapa Vallaval­it­suse va­hen­dusel inkas­so­teenust os­u­tavale ju­ri­idilise­le isikule.

4.8. Isiku õi­gustele ja vabadustele tõenäolist ohtu ku­ju­ta­vate isikuand­me­te­ga seo­tud rikku­miste ko­h­ta vormis­tatakse nõu­tud doku­men­did. Ka­su­tuse­le võe­takse meetmed rikku­mise ko­he­seks lõpetamiseks. Eraisikut teav­i­tatakse rikku­mis­est juhul, kui tema õi­gustele ja vabadustele on tõenäoliselt suur oht. Teav­i­tuse eesmärk on võimal­da­da isikul en­dal võt­ta ka­su­tuse­le va­ja­likke et­te­vaa­tus­abinõusid oluko­r­ra leevendamiseks.

  1. Isiku õi­gused seoses oma andmetega

5.1. Eraisikul on õi­gus tutvu­da tema ko­h­ta kogutud and­me­te­ga ning tea­da, mil­lis­es ula­tus­es ja mis eesmärgil on teda pu­udu­tavaid isikuand­meid töödel­dud. Sell­eks on va­ja­lik es­i­ta­da teabe taotlus, mil­lele vas­tatakse 30 päe­va jook­sul. Raa­matukogu ei rahul­da teabenõuet siis, kui see võib:

5.1.1. kahjus­ta­da teise isiku õi­gusi ja vabadusi, er­aelu pu­u­tu­ma­tust või isikuand­mete kaitset;

5.1.2. tak­ista­da või kahjus­ta­da süü­teo tõkestamist, avas­tamist, menetlemist või karis­tuste täideviimist.

5.2. Luge­jal on õi­gus nõu­da ebaõigete and­mete uuendamist.

5.3. Isikuand­mete ka­su­tamise seadus­liku aluse möö­du­misel on eraisikul õi­gus nõu­da enda isikuand­mete töötlemise lõpetamist ja and­mete kus­tu­tamist. And­mete töötlemise lõpet­a­mine või kus­tu­t­a­mine võib pi­ira­ta os­u­tatavaid teenuseid.

5.4. Punk­tides 5.1.–5.3. nimetatud õi­guste teostamiseks tuleb es­i­ta­da omakäeliselt või dig­i­taalselt al­lkir­jas­tatud taotlus või teha või­malusel ise va­ja­likud muu­da­tused reg­istreer­i­tud ka­su­ta­ja kon­tol luge­japor­taali ise­teenin­duse kaudu.

5.5. Raa­matukogu jätab punk­ti 5.2. alusel tehtud taotluse rahul­dama­ta, kui eraisiku nõue on põh­jen­damatu või taotluse rahul­dama­ta jät­mise alused tu­lenevad seadusest.

5.6. Oma õi­guste kait­seks on või­ma­lik pöör­du­da And­mekaitse In­spek­t­siooni või ko­htu poole.

  1. Sel­gi­tused ja lisainformatsioon

Tapa Val­laraa­matukogu and­mekait­setingimused on kin­ni­tatud Tapa Lin­naraa­matukogu juhata­ja 14.12.2018 käskkir­ja­ga nr 1‑1/1.

Sel­gi­tuste saamiseks seoses isikuand­mete töötlemisega Tapa Val­laraa­matuko­gus palume saa­ta kiri Tapa Val­laraa­matukogu and­mekait­sespet­sial­is­tile