Kehtib ala­tes 01.01.2019

Määrus keh­tes­ta­takse rah­va­raa­ma­tu­kogu sea­duse § 16 alu­sel.

§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva ees­kir­jaga mää­ra­takse kind­laks Tapa Vallaraamatukogu (edas­pidi raa­ma­tu­kogu) tee­nin­duse kor­ral­dus, luge­jate õigu­sed ja kohus­tused ning vas­tu­tus.
(2) Raamatukogu põhi­tee­nu­sed on tea­vi­kute koju­lae­nu­tus ja koha­peal kasu­ta­mine ning ava­li­kule tea­bele juur­de­pääsu või­mal­da­mine üld­ka­su­ta­tava and­me­si­de­võrgu kaudu. Raamatukogu põhi­tee­nu­sed on tasuta.
(3) Raamatukogu eri­tee­nu­sed (kopee­ri­mine, väl­ja­trü­kid, ska­nee­ri­mine, kile­ta­mine, and­me­baaside kasu­ta­mine jms) on tasu­li­sed. Eriteenuste täpse loe­telu ja nende eest võe­tava tasu suu­ruse keh­tes­tab val­la­va­lit­sus.
(4) Raamatukogu tee­nu­seid võib kasu­tada iga­üks, välja arva­tud luge­jad, kel­lelt on vas­ta­valt rah­va­raa­ma­tu­kogu sea­du­sele raa­ma­tu­kogu tee­nuste kasu­ta­mise õigus ära võe­tud.
(5) Raamatukogus saab kasu­tada ava­likuks kasu­tuseks mõel­dud arvu­ti­töö­kohti (sh luge­ja­ar­vuti).
(6) Kasutamise ees­kirja juurde kuu­lu­vad raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mist regu­lee­rivad doku­men­did (käsk­kir­jad, hin­na­kir­jad jmt) on kät­te­saa­da­vad raa­ma­tu­kogu kõi­gis struk­tuu­ri­ük­sus­tes ja raa­ma­tu­kogu kodu­le­he­kül­jel (www.tapa.lib.ee).

§ 2. Lugejaks regist­ree­ri­mine ja arves­tus
(1) Lugejaks regist­ree­ri­mine toi­mub raa­ma­tu­kogu luge­jate and­me­baasis isi­kut tõen­dava doku­mendi või õpi­las­pi­leti alu­sel.
(2) Andmebaasi kan­takse lugeja kohta järg­mised and­med :
1) ees‐ ja pere­kon­na­nimi ;
2) elu­koht (pos­tiaad­ress);
3) tele­fo­ni­num­ber ;
4) e‐posti aad­ress ;
5) isi­ku­kood või isi­ku­koodi puu­du­misel sün­ni­aeg ;
6) luge­ja­rühma mää­rang.
(3) Lapsed kuni 14. elu­aas­tani (k.a) regist­ree­ri­takse luge­jaks lap­se­va­nema või sea­dus­liku esin­daja kir­ja­li­kul nõus­ole­kul ning and­me­ba­asi kan­takse ka lap­se­va­nema või sea­dus­liku esin­daja and­med.
(4) Registreerimislehe ja nõus­ole­ku­lehe kir­ja­li­kud vor­mid keh­tes­tab raa­ma­tu­kogu direk­tor käsk­kir­jaga.
(5) Lugeja regist­ree­ri­misel tehakse talle tea­ta­vaks käes­olev ees­kiri. Lugeja kin­ni­tab regist­ree­ri­mis­lehel all­kir­jaga, et nõus­tub täitma raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mise ees­kirja ning on tead­lik oma isi­ku­and­mete kasu­ta­mi­sest.
(6) Registreerimisel saab lugeja või­ma­luse kasu­tada raa­ma­tu­kogu ID‐kaardi alu­sel või väl­jas­ta­takse talle luge­ja­pi­let. Esimene luge­ja­pi­let antakse luge­jale tasuta.
(7) Lugejapilet on nime­line, seda tohib kasu­tada ainult pileti oma­nik. Lugeja võib liht­kir­ja­liku voli­tu­sega voli­tada teist isi­kut tema nimele tea­vi­kuid lae­nu­tama.
(8) Lugejale antakse sala­sõna raa­ma­tu­kogu elekt­roo­ni­lisse kata­loogi (edas­pidi RIKSWEB) ja mobii­li­ra­ken­dusse (edas­pidi m‐RIKS) sis­se­lo­gi­miseks. RIKSWEBi ja m‐RIKSi kohta saab infot raa­ma­tu­ko­gust ja raa­ma­tu­kogu kodu­le­helt.
(9) Registreeritud luge­jate and­meid kasu­ta­takse :
1) lugeja isiku tuvas­ta­miseks ;
2) tee­nuste osu­ta­miseks ;
3) sta­tis­ti­lise ana­lüüsi tege­miseks, kus and­meid ei seos­tata isi­kuga.
(10) Lugejate and­med on asu­tuse­si­se­seks kasu­ta­miseks. Juurdepääs and­me­tele on tee­nu­seid osu­ta­va­tel raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­tel. Andmeid ei väl­jas­tata kol­man­da­tele isi­ku­tele, v.a. sea­du­sega ette­näh­tud juh­tu­del.
(11) Lugejate ümber­re­gist­ree­ri­mist ja luge­ja­and­mete kont­rolli teos­ta­takse igal aas­tal lugeja esi­me­sel külas­käi­gul raa­ma­tu­kokku.
(12) Rahvaraamatukogu luge­jate and­me­baasist kus­tu­ta­takse lugeja rah­va­raa­ma­tu­kogu sea­du­ses ette­näh­tud kor­ras.
(13) Lugejapileti kao­ta­mi­sest tuleb tea­vi­tada raa­ma­tu­kogu esi­me­sel või­ma­lu­sel väl­ti­maks kao­ta­tud doku­mendi väär­ka­su­tust.
(14) Kaotatud või kasu­ta­mis­kõlb­ma­tuks muu­tu­nud luge­ja­pi­let asen­da­takse uuega, mille väl­jas­ta­mine on tasu­line. Tasu suu­ruse keh­tes­tab val­la­va­lit­sus.

§ 3. Teavikute koju­lae­nu­tus ja kohal­ka­su­tus
(1) Teavikuid (raa­ma­tud, aja­kir­jad, aja­le­hed, CDROM, video‐ ja heli­kas­sett, DVD jms) saab lae­nu­tada koju ning kasu­tada koha­peal. Teavikuid koju lae­nu­tada on õigus regist­ree­ri­tud luge­jal. Kohalkasutuseks ei ole luge­jaks regist­ree­ri­mine nõu­tav.
(2) Registreeritud luge­ja­tele toi­mub tea­vi­kute koju­lae­nu­tus ID‐kaardi või luge­ja­pi­leti alu­sel.
(3) Teavikute lae­nu­tus­täht­aja ja koju lae­nu­ta­ta­vate tea­vi­kute hulga kin­ni­tab raa­ma­tu­kogu direk­tor käsk­kir­jaga.
(4) Laenutusaega ei piken­data, kui lugeja vii­vi­se­võlg­ne­vus on 3 eurot ja roh­kem.
(5) Suure nõud­lu­sega tea­vi­kuid on raa­ma­tu­ko­gul õigus mää­rata aju­ti­selt kohal­ka­su­ta­ta­va­teks või lae­nu­tada neid lühe­maks ajaks ilma lae­nu­tus­aja piken­da­mise või­ma­lu­seta.
(6) Teatmeteoste ainu­ek­semp­lare ning sisult või hin­nalt väga väär­tus­likke tea­vi­kuid on raa­ma­tu­ko­gul õigus mää­rata kohal­ka­su­ta­ta­va­teks.
(7) Lugejal on või­ma­lus regist­ree­rida end tea­vi­kute lae­nu­ta­miseks jär­je­korda.
(8) Teaviku saa­bu­misel tea­vi­ta­takse luge­jat e‐posti või tele­foni teel. Teavikut hoitakse luge­jale 3 päeva.
(9) Raamatukogus puu­du­vaid tea­vi­kuid tel­li­takse raa­ma­tu­ko­gu­de­va­he­lise lae­nu­tuse (RVL) kaudu lugeja soo­vil ja kulul teis­test Eesti raa­ma­tu­ko­gu­dest. Nende lae­nu­ta­misel läh­tu­takse tea­vi­kut omava raa­ma­tu­kogu ette­an­tud tin­gi­mus­test.
(10) Lugejat tea­vi­ta­takse tagas­tus­täht­aja saa­bu­mi­sest ja täht­aja üle­ta­mi­sest meili teel.
(11) Lugejatelt võib nõuda tea­viku koju­lae­nu­ta­misel taga­tist, kui see on vaja­lik tea­viku väär­tuse tõttu. Tagatise võt­mise ja tagas­ta­mise korra keh­tes­tab val­la­va­lit­sus.
(12) Lugejaile, kes oma ter­vis­liku sei­sundi tõttu ei ole või­me­li­sed raa­ma­tu­kogu külas­tama, osu­tab raa­ma­tu­kogu koos­töös val­la­va­lit­suse haridus‐ ja sot­siaal­osa­kon­naga tasuta tea­vi­kute koju­kan­net.

§ 4. Lugeja kohus­tused ja vas­tu­tus
(1) Lugeja kan­nab mate­riaal­set vas­tu­tust tema kasu­tuses ole­vate tea­vi­kute, teh­ni­ka­va­hen­dite ja muu inven­tari eest.
(2) Lugejal on soo­vi­tav kont­rol­lida tea­viku sei­su­korda tea­viku lae­nu­ta­misel. Kui lugeja on saa­nud oma kasu­tusse eel­ne­valt riku­tud tea­viku, tuleb sel­lest tea­vi­tada raa­ma­tu­kogu töö­ta­jat.
(3) Raamatukogust lae­nu­ta­tud tea­vi­kud tuleb tagas­tada õige­aeg­selt või piken­dada lae­nu­tus­aega.
(4) Tagastustähtaja üle­ta­mise eest on raa­ma­tu­ko­gul õigus võtta luge­jalt vii­vist iga vii­vi­ta­tud päeva eest. Viivis iga tagas­tus­täht­aja üle­ta­nud päeva eest on 0,05 eurot iga lae­nu­täht­aja üle­ta­nud tea­viku pealt.
(5) Raamatukogu direk­to­ril on õigus mää­rata periood, mille jook­sul saab tea­vi­kuid tagas­tada vii­vi­se­va­balt.
(6) Kuni 14‐aastased (k.a) lap­sed saa­vad tea­vi­kuid tagas­tada vii­vi­se­va­balt.
(7) Tagastustähtaja üle­ta­mi­sest tea­vi­tab raa­ma­tu­kogu luge­jale meel­de­tu­le­tu­sega e‐posti, tele­foni või kirja teel. Kirja teel esi­ta­tud meel­de­tu­le­tus on tasu­line. Tasu suu­ruse keh­tes­tab val­la­va­lit­sus.
(8) Teaviku rik­ku­mise, kao­ta­mise või tagas­ta­mata jät­mise kor­ral on lugeja kohus­ta­tud selle asen­dama raa­ma­tu­kogu poolt sama­väär­seks tun­nis­ta­tud tea­vi­kuga või tasuma tea­viku hinna kuni küm­ne­kord­ses suu­ru­ses. Enne 1992. aas­tat ilmu­nud tea­viku mini­maalne hind on 4 eurot juhul, kui tea­vi­kust ei ole ilmu­nud uue­mat trükki, mille hinda alu­seks võtta.
(9) Lugejalt, kes ei ole lõi­kes 8 nime­ta­tud kohus­tust raa­ma­tu­kogu antud täht­ajaks täit­nud, võe­takse tea­vi­kute koju­lae­nu­ta­mise õigus ära kuni üheks aas­taks.
(10) Raamatukogu annab luge­jale täht­aja lõi­ge­tes 4, 7 ja 8 nime­ta­tud sum­made tasu­miseks. Tähtajaks maks­mata summa tasu­miseks teeb val­la­va­lit­sus luge­jale ette­kir­ju­tuse koos sund­täit­mise alga­ta­mise hoia­tu­sega, mida raken­da­takse siis, kui ette­kir­ju­tust ei täi­deta. Ettekirjutuses mär­gi­takse selle vaid­lus­ta­mise või­ma­lus, täht­aeg ja kord. Kui lugeja jätab hoia­tu­ses mär­gi­tud täht­aja jook­sul ette­kir­ju­tuse täit­mata, on val­la­va­lit­su­sel õigus anda ette­kir­ju­tus sund­täit­miseks täi­te­me­net­luse sea­dus­ti­kus sätes­ta­tud kor­ras. Vallavalitsus võib nime­ta­tud päde­vuse anda raa­ma­tu­ko­gule. Alla 18‐aastase isiku puhul esi­ta­takse ette­kir­ju­tus vane­male või eest­kost­jale.
(11) Lugejate suh­tes, kelle vastu on alga­ta­tud lõi­kes 10 sätes­ta­tud kor­ras menet­lus, keh­tib lae­nu­tus­keeld kuni menet­luse lõpuni.

§ 5. Avalike arvu­ti­töö­kohtade kasu­ta­mine
(1) Avalike arvu­ti­töö­kohtade kasu­ta­mise reeg­lid keh­tes­tab raa­ma­tu­kogu direk­tor käsk­kir­jaga ja need ava­li­kus­ta­takse raa­ma­tu­ko­gus ning raa­ma­tu­kogu kodu­le­he­kül­jel.
(2) Arvutitöökohtade kasu­ta­mise reeg­lite rik­ku­misel on raa­ma­tu­ko­gul õigus keh­tes­tada töö­kohtade kasu­ta­mise keeld.

§ 6. Raamatukogu kodu­kord
(1) Raamatukogu kodu­korra keh­tes­tab raa­ma­tu­kogu direk­tor käsk­kir­jaga.
(2) Raamatukogu kodu­kord sätes­tab külas­ta­jate käi­tu­mis­reeg­lid ning selle täit­mine on kohus­tus­lik kõi­ki­dele külas­ta­ja­tele.
(3) Raamatukogu kodu­kord pai­gu­ta­takse ava­likku, külas­ta­ja­tele näh­ta­vasse kohta ning aval­da­takse raa­ma­tu­kogu kodu­lehel.

§ 7. Määruse keh­te­tuks tun­nis­ta­mine
Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 mää­ruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas hal­dus­ter­ri­to­riaalse kor­ral­duse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 mää­ruse nr 159 „Eesti ter­ri­too­riumi hal­dus­ük­suste nimistu kin­ni­ta­mine” muut­mine“ alu­sel moo­dus­tus hal­dus­re­formi tule­mu­sel Tamsalu valla ja Tapa valla ühi­ne­misel uus oma­va­lit­sus­ük­sus Tapa vald, kes Eesti ter­ri­too­riumi hal­dus­jao­tuse sea­duse § 92 lõike 2 alu­sel on ühi­ne­nud oma­va­lit­sus­ük­suste õigus­järg­lane. Arvestades eel­mär­gi­tut ning hal­dus­re­formi sea­duse § 16 lõi­get 1 ja Eesti ter­ri­too­riumi hal­dus­jao­tuse sea­duse § 14¹ lõi­get 4¹, tun­nis­tada keh­te­tuks :
1) Tapa Vallavolikogu 11.11.2010 mää­rus nr 20 „Tapa Linnaraamatukogu kasu­ta­mise ees­kiri“ (RT IV, 23.01.2013, 11);
2) Tamsalu Vallavolikogu 20.06.2007 mää­rus nr 16 „Tamsalu valla Raamatukogude kasu­ta­mise ees­kiri“ (RT IV, 24.07.2010, 15).

§ 8. Määruse jõus­tu­mine
Määrus jõus­tub 01. jaa­nua­ril 2019.
Maksim Butšenkov
Vallavolikogu esi­mees