Kehtib ala­tes  01.01.2019

Määrus keh­tes­ta­takse koha­liku oma­va­lit­suse kor­ral­duse sea­duse § 35 lg 2 ja rah­va­raa­ma­tu­kogu sea­duse § 6 lg 1 ning Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 mää­ruse nr 12 „Tapa valla põhi­mää­rus“ § 67 lg 5 alu­sel.

1. pea­tükk – ÜLDSÄTTED

§ 1. Põhimääruse regu­lee­ri­mis­ala
Käesolev põhi­mää­rus sätes­tab Tapa Vallaraamatukogu (edas­pidi raa­ma­tu­kogu) ees­mär­gid ja üles­an­ded, juh­ti­mise kor­ral­duse ja struk­tuuri, vara val­da­mise ja kasu­ta­mise korra, finant­see­ri­mise alu­sed, aru­and­luse ja kont­rolli ning ümber­kor­ral­da­mise ja tege­vuse lõpe­ta­mise korra.

§ 2. Nimetus ja asu­koht
(1) Raamatukogu nime­tus on Tapa Vallaraamatukogu.
(2) Raamatukogu asu­koht on Tapa vald (edas­pidi vald).
(3) Raamatukogu aad­ress on Kooli 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne‐Viru maa­kond.

§ 3. Raamatukogu struk­tuur
(1) Raamatukogu koos­neb valla kesk­raa­ma­tu­kogu üles­an­deid täit­vast Tapa Vallaraamatukogust ja haru­raa­ma­tu­ko­gu­dest.
(2) Raamatukogu koos­seisu kuu­lu­vad struk­tuu­ri­ük­sus­tena :
1) Tapa Vallaraamatukogu, asu­koht Kooli 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne‐Viru maa­kond ;
2) Assamalla Raamatukogu, asu­koht Munakivi 2, Assamalla küla, Tapa vald, 46006 Lääne‐Viru maa­kond ;
3) Jäneda Raamatukogu, asu­koht Jäneda loss, Jäneda küla, Tapa vald, 73602 Lääne‐Viru maa­kond ;
4) Lehtse Raamatukogu, asu­koht Rägavere tee 19, Lehtse ale­vik, Tapa vald, 73601 Lääne‐Viru maa­kond ;
5) Saksi Raamatukogu, asu­koht Moe 1, Moe küla, Tapa vald, 45105 Lääne‐Viru maa­kond ;
6) Tamsalu Raamatukogu, asu­koht Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tapa vald, 46106 Lääne‐Viru maa­kond ;
7) Vajangu Raamatukogu, asu­koht Kooli 7, Vajangu küla, Tapa vald, 46002 Lääne‐Viru maa­kond.
(3) Tapa Vallaraamatukogus on 3 osa­konda :
1) laste‐ ja noor­te­osa­kond ;
2) tee­nin­dus­osa­kond ;
3) interneti‐ ja info­punkt.

§ 4. Raamatukogu õigus­lik sei­sund
(1) Raamatukogu on Tapa Vallavalitsuse (edas­pidi val­la­va­lit­sus) hal­la­tav asu­tus.
(2) Raamatukogu on üld­ka­su­ta­tav rah­va­raa­ma­tu­kogu ning tema teenindus¬piirkonnaks on valla ter­ri­too­rium.
(3) Raamatukogu juhin­dub oma tege­vu­ses Eesti Vabariigi sea­dus­test, Tapa Vallavolikogu (edas­pidi val­la­vo­li­kogu) ja Tapa Vallavalitsuse (edas­pidi val­la­va­lit­sus) õigusak­ti­dest, UNESCO rah­va­raa­ma­tu­ko­gude mani­fes­tist ning käes­ole­vast põhi­mää­ru­sest.
(4) Raamatukogu põhi­mää­ruse kin­ni­tab ja muu­dab val­la­vo­li­kogu.
(5) Raamatukogu tee­nin­duse kor­ral­dus ning luge­jate õigu­sed ja kohus­tused keh­tes­ta­takse val­la­vo­li­kogu kin­ni­ta­tud raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mise ees­kir­jas.
(6) Asutuse teabe hal­da­mise juhi­sed keh­tes­tab asu­tuse juht läh­tu­des Vabariigi Valitsuse mää­ru­sega keh­tes­ta­tud tee­nuste kor­ral­da­mise ja tea­be­hal­duse alus­tes sätes­ta­tud põhi­mõ­te­test.
(7) Raamatukogu tege­vust juhendab ja koor­di­nee­rib val­la­va­lit­suse arengu‐ ja finants­osa­kond.

§ 5. Raamatukogu tee­nin­dus­piir­kond
Raamatukogu tee­nin­dus­piir­kon­naks on Tapa valla hal­dus­ter­ri­too­rium.

§ 6. Eelarve, pit­sat ja süm­boo­lika
(1) Raamatukogul on Tapa valla eel­ar­ves ala­eel­ar­vena oma ise­sei­sev eel­arve.
(2) Raamatukogul on asu­tuse nime­tu­sega pit­sat, mil­lel võib kasu­tada Tapa valla vapi kuju­tist või asu­tuse süm­boo­li­kat.
(3) Raamatukogul ja haru­raa­ma­tu­ko­gu­del on oma nime­tu­sega pit­sat tea­vi­kute mär­gis­ta­miseks.
(4) Raamatukogul võib kasu­tusel olla oma süm­boo­lika.
(5) Raamatukogu süm­boo­lika kujun­duse ja kasu­ta­mise korra keh­tes­tab asu­tuse juht käsk­kir­jaga, koos­kõ­las­ta­des süm­boo­lika enne keh­tes­ta­mist val­la­va­lit­su­sega.

2. pea­tükk – RAAMATUKOGU TEGEVUSE EESMÄRK, ÜLESANDED JA TEENUSED

§ 7. Raamatukogu tege­vuse ees­märk
Raamatukogu tege­vuse ees­märk on tagada ela­ni­kele juur­de­pääs ava­li­kule infor­mat­sioo­nile selle eri­ne­va­tes vormi­des, toe­tada elu­kest­vat õppi­mist ja ene­se­täien­da­mist ning kujun­dada las­tes luge­mis­har­ju­must ja seda aren­dada.

§ 8. Raamatukogu üles­an­ded
(1) Raamatukogu põhi­üles­anne on koguda, säi­li­tada ja luge­jale kät­te­saa­da­vaks teha temale vaja­li­kud trü­ki­sed, auvi­sed ja tei­sed tea­vi­kud (edas­pidi tea­vi­kud) ning ava­li­kud and­me­baasid.
(2) Põhiülesande täit­miseks raa­ma­tu­kogu :
1) komp­lek­tee­rib kogud, pee­gel­dab oma kogude koos­tise elekt­ron­ka­ta­loo­gis, peab kogude arves­tust ja kind­lus­tab kogude säi­li­mise ;
2) osu­tab luge­jale tasuta rah­va­raa­ma­tu­kogu põhi­tee­nu­seid (tea­vi­kute koha­peal kasu­ta­mine ja koju­lae­nu­tus ning ava­li­kule tea­bele üld­ka­su­ta­tava and­me­si­de­võrgu kaudu juur­de­pääsu või­mal­da­mine);
3) kor­ral­dab kodu­tee­nin­dust ;
4) osu­tab tasu­lisi eri­tee­nu­seid (kopee­ri­mine, väl­ja­trü­kid, ska­nee­ri­mine, kile­ta­mine, and­me­baaside kasu­ta­mine jms);
5) kor­ral­dab kogu­des puu­du­vate tea­vi­kute ja koo­piate tel­li­mist teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest raa­ma­tu­ko­gu­de­va­he­lise lae­nu­tuse kaudu ;
6) osu­tab teatme‐ ja info­tee­nu­seid ;
7) abis­tab ja kon­sul­tee­rib luge­jaid vee­bi­põ­hise ava­liku teabe ja and­me­baaside kasu­ta­misel ; riigi‐ ja koha­liku oma­va­lit­suse asu­tuste vee­bi­leh­te­dele juur­de­pääsu saa­misel ;
8) kor­ral­dab raamatu‐ ja kuns­ti­näi­tusi, kir­jan­dusü­ri­tusi, koh­tu­misi, raa­ma­tu­va­rade tut­vus­tusi nii täis­kas­va­nuile kui las­tele ning muid kul­tuu­ri­loo­lisi üri­tusi, kor­ral­dab kasu­ta­ja­koo­li­tusi ;
9) peab raa­ma­tu­ko­gu­töö arves­tust, annab oma tege­vu­sest aru val­la­va­lit­su­sele ning esi­tab ette­näh­tud sta­tis­tilisi aru­an­deid ;
10) säi­li­tab arhii­vis raa­ma­tu­kogu tege­vuse käi­gus loo­dud doku­mente ;
11) osa­leb valla aren­gu­kava väl­ja­töö­ta­mises ja kul­tuu­ri­elu koor­di­nee­ri­mises ;
12) teeb koos­tööd teiste raa­ma­tu­ko­gu­dega ning valla asu­tus­tega.

3. pea­tükk – RAAMATUKOGU JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE

§ 9. Raamatukogu juh­ti­mine
(1) Raamatukogu tege­vust juhib ja kor­ral­dab raa­ma­tu­kogu direk­tor (edas­pidi direk­tor).
(2) Direktori vaba ame­ti­koha täit­miseks kor­ral­da­takse ava­lik kon­kurss. Konkursi kuu­lu­tab välja ja kon­kursi korra keh­tes­tab val­la­va­lit­sus.
(3) Direktori kin­ni­tab ame­tisse ja vabas­tab ame­tist Tapa val­la­va­nema ette­pa­ne­kul val­la­va­lit­sus.
(4) Direktoriga sõl­mib, muu­dab ja lõpe­tab töö­le­pingu val­la­va­nem või tema poolt sel­leks voli­ta­tud isik.
(5) Direktor vas­tu­tab raa­ma­tu­kogu üld­sei­sundi ja arengu ning raha õigus­pä­rase ja ots­tar­beka kasu­ta­mise eest, samuti raa­ma­tu­ko­gule tema tege­vu­seks kasu­tada antud ning raa­ma­tu­kogu üles­an­nete täit­miseks raa­ma­tu­kogu val­dusesse antud vara hea­pe­re­me­he­liku kasu­ta­mise, säi­li­mise ning kor­ras­hoiu eest.
(6) Direktor tagab raa­ma­tu­kogu tule­mus­liku ja häi­re­teta töö ning teeb koos­tööd val­la­va­lit­suse ja val­la­va­lit­suse hal­la­ta­vate asu­tus­tega.
(7) Direktor :
1) esindab Tapa valda ja asu­tust töö­andja õigus­tes ning avalik‐õiguslike ja tsi­viil­õi­gus­like tehin­gute ja toi­min­gute tege­misel ;
2) juhib asu­tuse majandus‐ ja finants­te­ge­vust läh­tu­des õigusak­ti­dest ning esi­tab val­la­va­lit­su­sele asu­tuse eel­arve eel­nõu ja vas­tu­tab eel­arve täit­mise eest ;
3) teos­tab oma päde­vuse pii­res tehin­guid ja toi­min­guid asu­tuse põhi­mää­ruse, töö­le­pingu ning õigusak­ti­dega sätes­ta­tud üles­an­nete täit­miseks ;
4) sõl­mib, muu­dab ja lõpe­tab töö­le­pin­gud raa­ma­tu­kogu töö­ta­ja­tega ning mää­rab kind­laks töö­ta­jate töö­üles­an­ded, õigu­sed, kohus­tused ja vas­tu­tuse ning kin­ni­tab vaja­du­sel ame­ti­ju­hen­did ;
5) kin­ni­tab raa­ma­tu­kogu töö­ta­jate ame­ti­pal­gad ja mää­rab töö­ta­ja­tele pal­ga­fondi pii­res lisa­tasud ;
6) kin­ni­tab asu­tuse töö­kor­ral­duse reeg­lid ning tagab töö­ter­vis­hoiu ja töö­ohu­tuse nõuete täit­mise ;
7) kor­ral­dab asu­tuse tea­be­hal­dust vas­ta­valt õigusak­ti­dega keh­tes­ta­tud nõue­tele ;
8) annab asu­tuse sise­mise töö kor­ral­da­miseks käsk­kirju ;
9) tagab asu­tuse tege­vuse ja üldise arengu, sh töö­tin­gi­muste aja­ko­has­ta­mise ja töö­ta­jate kva­li­fi­kat­siooni tõst­mise ;
10) esi­tab val­la­va­lit­su­sele ette­pa­ne­kuid töö­ta­jate koos­seisu ja töö­ta­su­mää­rade kin­ni­ta­miseks ning asu­tuse töö pare­maks kor­ral­da­miseks ;
11) on aru­an­de­ko­hus­tus­lik val­la­va­lit­suse ees ;
12) täi­dab muid õigusak­ti­dest ja käes­ole­vast põhi­mää­ru­sest tule­ne­vaid üles­an­deid.

§ 10. Direktori asen­da­mine
(1) Direktoril ei ole õigust täita asu­tuse juhi üles­an­deid oma puh­kuse ja töö­või­me­tuse ajal.
(2) Direktori ära­ole­kul (puh­kuse, töö­või­me­tuse, lähe­tu­ses vii­bi­mise ajal jms) asendab direk­to­rit asu­tuse töö­taja, kel­lel on kohus­tus asen­dada direk­to­rit vas­ta­valt töö­le­pin­gule või kellele direk­tor töö­ta­jaga kok­ku­lep­pel annab aju­ti­selt lisa­üles­an­ded direk­tori üles­an­nete täit­miseks.
(3) Direktor peab mää­rama ühe asu­tuse töö­taja, kes töö­üles­an­ne­test tule­ne­valt asendab direk­to­rit olu­kor­ras, mil direk­tori töö­suhe ette­tea­ta­mist mit­te­või­mal­da­val põh­ju­sel lõpeb või mil direk­tor ei ole või­me­line kor­ral­dama direk­tori asen­da­mist või tal ei ole või­ma­lust mää­rata direk­tori asen­da­jat. Käesolevas lõi­kes sätes­ta­tud juhul direk­to­rit asen­dama õigus­ta­tud isik täi­dab direk­tori üles­an­deid direk­tori kõigi õiguste ja kohus­tus­tega.
(4) Direktor peab asu­tuse töö­kor­ral­duse tagama nii, et asu­tuse juhi üles­an­ded oleks täi­de­tud ka sel ajal, kui direk­tor ja tema asen­daja on samal ajal ära.

§ 11. Raamatukogu töö­ta­jad
(1) Raamatukogu töö­ta­ja­teks on direk­tor, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad ja tei­sed töö­ta­jad.
(2) Raamatukogu töö­ta­jate koos­seisu kin­ni­tab val­la­va­lit­sus direk­tori ette­pa­ne­kul.
(3) Asutuse töö­ta­jate õigu­sed ja kohus­tused mää­ra­takse kind­laks töö­le­pin­gu­tes, ame­ti­ju­hen­di­tes, töö­kor­ral­duse reeg­li­tes, töötervishoiu‐ ja töö­ohu­tus­alas­tes juhen­di­tes ja muu­des asu­tuse töö­kor­ral­dust regu­lee­ri­va­tes õigusak­ti­des.

4. pea­tükk – RAAMATUKOGU NÕUKOGU

§ 12. Raamatukogu nõu­kogu
(1) Raamatukogu nõu­kogu on nõu­an­dev kogu, mis on moo­dus­ta­tud direk­tori nõus­ta­miseks raa­ma­tu­kogu tee­nin­duse kor­ral­da­misel ja raa­ma­tu­kogu tege­vust regu­lee­ri­vate küsi­muste lahen­da­misel ning voli­ko­gule ja val­la­va­lit­su­sele ette­pa­ne­kute tege­miseks raa­ma­tu­kogu tee­nin­duse kor­ral­da­mise kohta (edas­pidi nõu­kogu).
(2) Nõukogul on vähe­malt 3 lii­get. Raamatukogu direk­tor ei kuulu nõu­kogu koos­seisu, kuid võtab sõna­õi­gu­sega osa nõu­kogu koos­ole­ku­test.
(3) Nõukogu liik­med mää­rab val­la­va­lit­sus nel­jaks aas­taks. Nõukogu valib oma liik­mete hul­gast esi­mehe, aseesi­mehe ja sek­re­täri.
(4) Vallavalitsusel on õigus nõu­kogu või selle liige tagasi kut­suda, kui ta ei täida talle pan­dud üles­an­deid.

§ 13. Raamatukogu nõu­kogu päde­vus
Raamatukogu nõu­kogu :
1) annab sei­su­koha raa­ma­tu­kogu eel­arve eel­nõu kohta enne selle esi­ta­mist val­la­va­lit­su­sele ;
2) koos­kõ­las­tab raa­ma­tu­kogu direk­tori ette­pa­ne­kul enne val­la­va­lit­su­sele kin­ni­ta­miseks esi­ta­mist raa­ma­tu­kogu poolt osu­ta­ta­vate tasu­liste tee­nuste hin­nad ;
3) vaa­tab läbi raa­ma­tu­kogu töö­plaani ja tege­vuse aru­ande ;
4) aitab kaasa raa­ma­tu­kogu tege­vuse finant­see­ri­miseks täien­da­vate vahen­dite leid­misele ja taot­le­misele ;
5) teeb ette­pa­ne­kuid raa­ma­tu­kogu arengu kohta ja aitab kaasa selle täit­mis­ele ;
6) teeb ette­pa­ne­kuid raa­ma­tu­kogu töö pare­maks kor­ral­da­miseks ;
7) osa­leb siht­prog­rammide ja -pro­jek­tide väl­ja­töö­ta­misel ;
8) aru­tab val­la­vo­li­kogu, val­la­va­lit­suse või raa­ma­tu­kogu direk­tori ette­pa­ne­kul muid olu­lisi raa­ma­tu­kogu tege­vust puu­du­ta­vaid küsi­musi.

§ 14. Raamatukogu nõu­kogu töö­kor­ral­dus
(1) Raamatukogu nõu­kogu töö­vor­miks on koos­olek, mis toi­mub vas­ta­valt vaja­du­sele, kuid mitte har­vem kui kolm korda aas­tas.
(2) Nõukogu koos­oleku kut­sub kokku ja seda juha­tab esi­mees või tema ära­ole­kul aseesi­mees. Nõukogu koos­oleku toi­mu­mi­sest tuleb nõu­kogu liik­me­tele tea­tada vähe­malt viis päeva ette.
(3) Nõukogu koos­ole­kul aru­ta­misele tule­vate küsi­muste ette­val­mis­ta­mist ning asja­ko­haste mater­ja­lide eel­ne­vat tut­vus­ta­mist nõu­kogu liik­me­tele kor­ral­dab nõu­kogu esi­mees.
(4) Raamatukogu nõu­kogu on otsus­tus­või­me­line, kui koos­ole­kust võta­vad osa vähe­malt poo­led liik­med, seal­hul­gas esi­mees või aseesi­mees.
(5) Nõukogu otsu­sed tehakse liht­hääl­teena­mu­sega. Häälte võrd­sel jao­tu­misel on otsus­tav koos­oleku juha­taja hääl. Eriarvamusele jää­nud nõu­kogu liikme soo­vil tema arva­mus pro­to­kol­li­takse.
(6) Nõukogu koos­ole­kud pro­to­kol­li­takse. Nõukogu koos­oleku pro­to­kol­lib sek­re­tär, tema puu­du­misel nõu­kogu poolt liik­mete hul­gast mää­ra­tud isik.
(7) Nõukogu koos­oleku pro­to­koll vor­mis­ta­takse viie töö­päeva jook­sul koos­oleku toi­mu­mise päe­vast arva­tes. Protokolli kan­takse :
1) koos­oleku toi­mu­mise aeg ja koht ;
2) koos­ole­kul osale­vad ja puu­du­vad nõu­kogu liik­med ja kut­su­tud isi­kud ;
3) koos­oleku juha­taja ja pro­to­kol­lija ;
4) päe­va­kord, otsus­tused ja hää­le­ta­mise tule­mu­sed ;
5) eri­ar­va­mu­sele jää­nud nõu­kogu liikme arva­mus.
(8) Protokollile kir­ju­ta­vad alla koos­oleku juha­taja ja pro­to­kol­lija. Protokolle hoitakse raa­ma­tu­ko­gus.
(9) Nõukogu otsu­sed esi­tab val­la­va­lit­su­sele raa­ma­tu­kogu direk­tor.

§ 15. Nõukogu töö­kor­ral­dus kii­ret otsus­ta­mist vaja­va­tes küsi­mus­tes
(1) Kiiret otsus­ta­mist vaja­va­tes küsi­mus­tes võib nõu­kogu otsuse vastu võtta ka side‐ või info­teh­no­loo­gi­liste vahen­dite kaudu koos­ole­kut kokku kut­su­mata.
(2) Otsuse vas­tu­võt­miseks koos­ole­kut kokku kut­su­mata saa­dab nõu­kogu esi­mees nõu­kogu liik­me­tele otsuse eel­nõu, sel­gi­tu­sed ja otsuse tege­miseks vaja­li­kud mater­ja­lid ning mää­rab vas­ta­mise täht­aja.
(3) Nõukogu liige tea­vi­tab kir­ja­likku taas­esi­ta­mist või­mal­da­vas vor­mis nõu­kogu esi­meest oma sei­su­ko­hast. Otsuse vas­tu­võt­mine toi­mub käes­oleva põhi­mää­ruse § 14 lõi­kes 5 sätes­ta­tud kor­ras.
(4) Hääletustulemused pro­to­kol­li­takse ja pro­to­kolli all­kir­jas­tab nõu­kogu esi­mees. Protokolli mär­gi­takse nõu­kogu liik­me­tele antud vas­ta­mise täht­aeg, nõu­kogu liik­mete vas­tuse aeg ja vas­tuse sisu. Vastamiseks antud täht­aega üle­ta­nud vas­tu­seid ei arves­tata.

5. pea­tükk – KOGUD JA TEENINDUS

§ 16. Raamatukogu kogud
(1) Raamatukogu kogud on koos­ti­selt uni­ver­saal­sed, sisal­da­des tee­nin­dus­piir­konna ela­nike põhi­va­ja­dus­tele vas­ta­vaid eri­ne­va­tes keel­tes, eri tüüpi ja laadi tea­vi­kuid.
(2) Raamatukogu kogude komp­lek­tee­ri­mine, üle­and­mine, hoid­mine ja säi­li­ta­mine kor­ral­da­takse õigusak­ti­dega keh­tes­ta­tud kor­ras.
(3) Haruraamatukogul on oma kogu, mille komp­lek­tee­rib kesk­kogu komp­lek­tee­rija haru­kogu raa­ma­tu­ko­gu­hoidja ette­pa­ne­kul (või tel­li­miste alu­sel) ja eel­arve või­ma­lus­test läh­tu­valt.

§ 17. Raamatukoguteenindus
(1) Raamatukogu tee­nin­duse kor­ral­dus, luge­jate õigu­sed ja kohus­tused keh­tes­ta­takse val­la­vo­li­kogu poolt kin­ni­ta­tud raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mise ees­kir­jas, mis tehakse tea­ta­vaks igale luge­jale.
(2) Raamatukogu põhi­tee­nu­sed on tea­vi­kute kohal­ka­su­tus ja koju­lae­nu­tus ning üld­ka­su­ta­tava and­me­si­de­võrgu kaudu ava­li­kule tea­bele juur­de­pääsu või­mal­da­mine. Raamatukogu põhi­tee­nu­sed on tasuta.
(3) Raamatukogu eri­tee­nu­sed võivad olla tasu­li­sed. Tasuliste tee­nuste nime­kirja ja hin­nad keh­tes­tab raa­ma­tu­kogu direk­tori ette­pa­ne­kul val­la­va­lit­sus.
(4) Avaliku teabe sea­duse üld­ka­su­ta­tava and­me­si­de­võrgu kaudu ava­li­kus­ta­tud tea­bega tut­vu­miseks või­mal­da­takse teabe taot­le­jal kasu­tada sel­leks ette­näh­tud arvu­tit.
(5) Raamatukogu lah­ti­ole­kuajad keh­tes­tab val­la­va­lit­sus.

6. pea­tükk – RAAMATUKOGU VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 18. Raamatukogu vara
(1) Raamatukogu kasu­tuses oleva vara moo­dus­ta­vad talle val­la­vo­li­kogu keh­tes­ta­tud val­la­vara valit­se­mise korra alu­sel Tapa val­lalt või teis­telt isi­ku­telt ja asu­tus­telt raa­ma­tu­ko­gule sihtots­tar­be­li­seks kasu­ta­miseks ja val­da­miseks ja käsu­ta­miseks antud maa, hoo­ned, raja­ti­sed, sead­med, inven­tar, raha­li­sed vahen­did ning muu vara.
(2) Raamatukogu val­duses olev vara on Tapa valla omand.
(3) Raamatukogu vara val­da­mine, kasu­ta­mine ja käsu­ta­mine toi­mub vas­ta­valt Tapa val­la­vara valit­se­mise kor­rale.
(4) Raamatukogu võib temale mit­te­va­ja­likke tea­vi­kuid tasuta võõ­ran­dada või müüa val­la­vo­li­kogu keh­tes­ta­tud kor­ras.

§ 19. Raamatukogu finants­te­ge­vus
(1) Raamatukogu finants­te­ge­vust juhib direk­tor.
(2) Asutuse raa­ma­tu­pi­da­mist pee­takse tsent­raal­selt val­la­va­lit­suse arengu‐ ja finants­osa­konna poolt.

§ 20. Aruandlus ja järe­le­valve
(1) Raamatukogu esi­tab oma tege­vuse kohta sta­tis­tilisi ja eel­arve täit­mise kohta aru­an­deid õigusak­ti­dega keh­tes­ta­tud ula­tu­ses ja kor­ras ning täht­ae­ga­del.
(2) Raamatukogu esi­tab val­la­va­lit­su­sele iga aasta 1. märt­siks tege­vus­aru­ande eel­mise kalend­ri­aasta kohta.
(3) Teenistuslikku järe­le­val­vet raa­ma­tu­kogu ja direk­tori tege­vuse sea­dus­lik­kuse ja ots­tar­be­kuse üle teos­tab val­la­va­lit­sus.
(4) Raamatukogu finants­ma­jan­dus­likku tege­vust ja vara kasu­ta­mise sihi­pä­ra­sust kont­rol­lib val­la­vo­li­kogu revis­jo­ni­ko­mis­jon, rii­gi­eel­ar­ve­liste vahen­dite kasu­ta­mist Riigikontroll.
(5) Järelevalve käi­gus avas­ta­tud puu­dused on direk­tor kohus­ta­tud kõr­val­dama järe­le­valve organi mää­ra­tud täht­ajaks.

7. pea­tükk – RAAMATUKOGU ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 21. Raamatukogu ümber­kor­ral­da­mine ja tege­vuse lõpe­ta­mine
(1) Raamatukogu ümber­kor­ral­da­mise ja tege­vuse lõpe­ta­mise otsus­tab val­la­vo­li­kogu ja kor­ral­dab val­la­va­lit­sus.
(2) Asutuse ümber­kor­ral­da­mine tähendab asu­tuse ühi­ne­mist või jagu­ne­mist.
(3) Asutus ühi­neb või jagu­neb järg­mi­selt :
1) asu­tus ühen­da­takse teise sar­nase asu­tu­sega, kus­juu­res ühen­da­ta­vad asu­tused lõpe­ta­vad tege­vuse ja nende baasil moo­dus­ta­takse uus asu­tus ;
2) asu­tus lii­de­takse teise asu­tu­sega ja lii­de­tav asu­tus lõpe­ta­takse ;
3) asu­tus jao­ta­takse vähe­malt kaheks asu­tuseks ja jagu­nev asu­tus lõpe­tab tege­vuse.
(4) Asutuse tege­vus lõpe­ta­takse juhul, kui asu­tust ei ole valla tee­nuste osu­ta­miseks enam vaja, asu­tust ei ole või­ma­lik finant­see­rida, asu­tus ei vasta järe­le­val­ve­or­gani hin­nan­gul õigusak­ti­dega keh­tes­ta­tud nõue­tele või muul sea­du­sega ette­näh­tud juhul.
(5) Vallavalitsus tea­tab raa­ma­tu­kogu ümber­kor­ral­da­mi­sest või tege­vuse lõpe­ta­mi­sest kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mile vähe­malt üks kuu enne kavan­da­ta­vat täht­aega.

8. pea­tükk – RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Määruste keh­te­tuks tun­nis­ta­mine
Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 mää­ruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas hal­dus­ter­ri­to­riaalse kor­ral­duse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 mää­ruse nr 159 „Eesti ter­ri­too­riumi hal­dus­ük­suste nimistu kin­ni­ta­mine” muut­mine“ alu­sel moo­dus­tus hal­dus­re­formi tule­mu­sel Tamsalu valla ja Tapa valla ühi­ne­misel uus oma­va­lit­sus­ük­sus Tapa vald, kes Eesti ter­ri­too­riumi hal­dus­jao­tuse sea­duse § 92 lõike 2 alu­sel on ühi­ne­nud oma­va­lit­sus­ük­suste õigus­järg­lane. Arvestades eel­mär­gi­tut ning hal­dus­re­formi sea­duse § 16 lõi­get 1 ja Eesti ter­ri­too­riumi hal­dus­jao­tuse sea­duse § 14¹ lõi­get 4¹, tun­nis­tada keh­te­tuks :
1) Tapa Vallavolikogu 09.03.2006 mää­rus nr 17 „Tapa Linnaraamatukogu põhi­mää­rus“ (RT IV, 23.01.2013, 12);
2) Tamsalu Vallavolikogu 26.04.2006 mää­rus nr 23 „Tamsalu Raamatukogu põhi­mää­ruse kin­ni­ta­mine“ (RT IV, 12.10.2012, 119);
3) Tamsalu Vallavolikogu 27.09.2006 mää­rus nr 35 „Assamalla Rahvaraamatukogu põhi­mää­ruse kin­ni­ta­mine“ (RT IV, 29.10.2013, 52);
4) Tamsalu Vallavolikogu 27.09.2006 mää­rus nr 36 „Vajangu Rahvaraamatukogu põhi­mää­ruse kin­ni­ta­mine“ (RT IV,12.10.2012, 65).

§ 23. Määruse jõus­tu­mine
Määrust jõus­tub 01. jaa­nua­ril 2019.
Maksim Butšenkov
Vallavolikogu esi­mees